ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Recommender systems και customer experience
Δημιουργός :Βλαχόπουλος, Δημήτριος
Συντελεστής :Ψιλούτσικου, Μαρίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8729
Περίληψη :Καθώς η τεχνολογία των Recommender Systems συνεχώς εξελίσσεται, μέσω της ανάπτυξης του κατάλληλου RS και της συνεχούς παρακολούθησης της απόδοσης του, χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους δείκτες απόδοσης των RS, οι επιχειρήσεις, εκτός από την δυνατότητα αύξησης των πωλήσεών τους απολαμβάνουν πολλαπλά επιπλέον οφέλη. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη των RS εμπεριέχει σημαντικές προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται με τους ίδιους τους χρήστες καθώς πολλές φορές αντιστέκονται στις προτάσεις που λαμβάνουν για διάφορους λόγους. Σε αυτήν την έρευνα, προσπαθούμε να εξετάσουμε τις διαφορετικές επιπτώσεις που προκύπτουν στη συμπεριφορά και στην αντίληψη των χρηστών, βασιζόμενοι σε όρους της εμπειρίας πελάτη, χρησιμοποιώντας γραπτές επεξηγήσεις που βασίζονται στο περιεχόμενο των προτεινόμενων αντικειμένων, ως ένα στοιχείο που αυξάνει τη διαφάνεια. Προκειμένου να εξετασθούν οι διαφορετικές επιπτώσεις, αναπτύχθηκε μία πειραματική ιστοσελίδα και συλλέχθηκε ένα δείγμα 80 χρηστών οι οποίοι επισκεπτόντουσαν την ιστοσελίδα για την αγορά μίας πολυθρόνας και δεχόντουσαν συστάσεις με ή χωρίς τη χρήση γραπτών επεξηγήσεων που βασίζονταν στο χρώμα της πολυθρόνας που επέλεγαν. Τέλος οι χρήστες συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο ανάλογα με το αποτέλεσμα του πειράματος. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του πειράματος απέδειξε πως η χρήση γραπτών επεξηγήσεων που βασίζονται στο περιεχόμενο των αντικειμένων στις συστάσεις, έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στην εμπειρία των χρηστών – πελατών. Οι χρήστες που έλαβαν τη σύσταση που εμπεριείχε την επεξήγηση συγκριτικά με τους χρήστες που έλαβαν τη σύσταση χωρίς την επεξήγηση, δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη σύσταση, πολύ μεγαλύτερο βαθμό ενδιαφέροντος για την ίδια τη σύσταση και υψηλότερη επιθυμητή συχνότητα λήψης αντίστοιχων συστάσεων. Συμπερασματικά, προτείνεται στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν τεχνολογίες RS, η χρήση των γραπτών επεξηγήσεων που βασίζονται στο περιεχόμενο των αντικειμένων τους, αναφορικά με τα διαφορετικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν καθώς και τρόπους για το συνδυασμό αυτών.
As the technology of Recommender Systems is constantly evolving, through the development of the appropriate RS and the continuous monitoring of its performance, using the corresponding performance indicators of RS, companies, in addition to the possibility of increasing their sales, enjoy many additional benefits. However, the development of RSs carries significant challenges that are related to the users themselves as they often resist the suggestions they receive for various reasons. In this research, we try to examine the different effects that occur on user behavior and perception, based on terms of the customer experience, using written explanations based on the content of the proposed items, as an element that increases transparency. In order to examine the different effects, an experimental website was developed and a sample of 80 users were visited who visited the website to purchase an armchair and received recommendations with or without the use of written explanations based on the color of the armchair they chose. Finally, the users filled in a questionnaire depending on the result of the experiment. The analysis of the results of the experiment proved that the use of written explanations based on the content of the objects in the recommendations, has very positive results in the user-customer experience. Users who received the recommendation containing the explanation compared to users who received the recommendation without the explanation, stated that they were more satisfied with the recommendation, much more interested in the recommendation itself, and had a higher desired frequency of receiving recommendations. In conclusion, it is recommended to companies that use and develop RS technologies, the use of written explanations based on the content of their objects, regarding the different benefits they can obtain as well as ways to combine them.
Λέξη κλειδί :Συστήματα προτάσεων
Συστάσεις
Εμπειρία πελάτη
Recommender systems
RS
RSS
Customer experience
Διαθέσιμο από :2021-08-21 22:14:56
Ημερομηνία έκδοσης :06/01/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-08-21 22:14:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlachopoulos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf