ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Omnichannel marketing στα αθλητικά είδη
Εναλλακτικός τίτλος :Omnichannel marketing in sporting goods
Δημιουργός :Μουστάκας, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Δημητριάδης, Σέργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8728
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας τον Μάιο του 2021 και έχει ως σκοπό να μελετήσει την επιρροή της omnichannel στρατηγικής στην αγορά αθλητικών ειδών. Με την εισαγωγή της mobile τεχνολογίας καθώς και του κάτοικόν προσωπικού υπολογιστή η ανάγκες των καταναλωτών έχουν αυξηθεί καθώς απαιτούν βελτιωμένη αγοραστική εμπειρία. Η εργασία έχει ως κύριο σκοπό να ερευνήσει πως επηρεάστηκε η αγορά των αθλητικών ειδών από την εισαγωγή νέων καναλιών, τις αλλαγές που έφερε η νέα συνθήκη της πανδημίας, την αγοραστική διαδρομή που ακολουθούν οι αγοραστές, το φαινόμενο του webrooming και showrooming καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε καναλιού. Η εργασία αποτελείται από δυο κυρίως τμήματα. Το πρώτο αφορά την βιβλιογραφική επισκόπηση και το δεύτερο αποτελείται από την έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου. Η βιβλιογραφική επισκόπηση αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι multichannel και omnichannel στρατηγικές τα κοινά τους σημεία και οι διαφορές τους. Το δεύτερό κεφάλαιο αναφέρεται στην ενοποίηση των καναλιών, ποια τα στάδια της καθώς και προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την διαδικασία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η συμπεριφορά καταναλωτή, πως αυτή μεταφράζεται σε κάθε κανάλι και γίνεται αναφορά στο φαινόμενο του webrooming και του showrooming. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος του φυσικού καταστήματος στην omnichannel στρατηγική καθώς και οι νέες τεχνολογίες μέσα σε αυτό. Ακολουθεί το δεύτερό τμήμα της εργασίας που αφορά την έρευνα της omnichannel στρατηγικής με την χρήση ερωτηματολογίου. Το δείγμα ήταν ευκολίας λόγο της ιδιαίτερης κατάστασης της πανδημίας και συμπληρώθηκε από τους ερωτηθέντες ηλεκτρονικά. Ακολουθεί η μονομεταβλητη ανάλυση στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου και τέλος η διμεταβλητη ανάλυση με την χρήση του SPSS. Τέλος στην τελευταία ενότητα υπάρχουν σκέψεις για μελλοντική έρευνα καθώς και περιορισμοί στην παρούσα.
The present study was conducted as part of a dissertation in May 2021 and aims to study the impact of the omnichannel strategy on the sporting goods market. With the introduction of mobile technology as well as resident personal computer the needs of consumers have increased as they require an improved shopping experience. The main purpose of this study is to investigate how the market of sports goods was affected by the introduction of new channels, the changes brought by the new pandemic treaty, the shopping path followed by the buyers, the phenomenon of webrooming and showrooming as well as the advantages and disadvantages of each channel. The work consists of two main parts. The first concerns the bibliographic review and the second consists of the research using a questionnaire. The bibliographic review consists of four chapters. The first chapter analyzes the multichannel and omnichannel strategies, their common points and their differences. The second chapter refers to the consolidation of the channels, what are its stages as well as problems that may occur during the process. The third chapter analyzes consumer behavior, how it is translated into each channel and refers to the phenomenon of webrooming and showrooming. The fourth and final chapter analyzes the role of the physical store in the omnichannel strategy as well as the new technologies within it. The following is the second part of the paper on researching the omnichannel strategy using a questionnaire. The sample was easily due to the special situation of the pandemic and was completed by the respondents electronically. This is followed by the univariate analysis of the questionnaire answers and finally the bivariate analysis using SPSS. Finally in the last section there are thoughts for future research as well as limitations to the present.
Λέξη κλειδί :Αθλητικά είδη
Κανάλι
Φυσικό κατάστημα
Συμπεριφορά
Omnichannel
Sporting goods
Webrooming
Showrooming
Channel
Διαθέσιμο από :2021-08-09 21:13:49
Ημερομηνία έκδοσης :08/02/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-08-09 21:13:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Moustakas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf