ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Industry 4.0 readiness model and Greek market readiness
Εναλλακτικός τίτλος :Μοντέλο ετοιμότητας βιομηχανίας 4.0 και ετοιμότητα ελληνικής αγοράς
Δημιουργός :Μπερτζέμη, Μαρία
Συντελεστής :Καπουτσής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Θάνος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Βακόλα, Μαρία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στην Αγγλική γλώσσα.
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8685
Περίληψη :Ο σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός μοντέλου για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των επιχειρήσεων για τη Βιομηχανία 4.0 καθώς και η εφαρμογή του μοντέλου με σκοπό μια πρώτη εκτίμηση της ετοιμότητας την ελληνικής αγοράς. Ο βασικός σκοπός ήταν η δημιουργία ενός μοντέλου βασισμένου στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και η εξέταση τόσο οργανωσιακών όσο και τεχνολογικών πλευρών των επιχειρήσεων. Χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός μεθόδων: βιβλιογραφική έρευνα, ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Δημιουργήθηκαν ερωτηματολόγια για τη συλλογή απόψεων από ειδήμονες καθώς και ερωτηματολόγια για τη συλλογή δεδομένων ετοιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, οργανώθηκε focus group με σκοπό τη συλλογή πιο λεπτομερών δεδομένων για την κατάσταση της ελληνικής αγοράς. Ακολούθησε η ανάλυση των αποτελεσμάτων: Εισαγωγή, Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Αλλαγή επιχειρηματικών μοντέλων, Μοντέλα ετοιμότητας στη βιβλιογραφία Readiness Model 2020, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Αποτελέσματα του Focus Group, Συζήτηση, Παράρτημα, Βιβλιογραφικές Αναφορές.
The aim of this dissertation is the proposal of a model to assess the Industry 4.0 readiness enterprises and also the implementation of the model in order to get an overview of the I 4.0 readiness of the Greek market. The main goal was to develop a model based on the existing literature and examine both organizational and technological aspects of the companies. The approach used to develop the Readiness model 2020 is a multi-methodological approach including a systematic literature research and review, qualitative and quantitative methods. Questionnaires for the collection of experts’ opinions were created as well as questionnaires for the collection of readiness data from the Greek companies. In addition, a focus group was organized in order to gain more and in-depth insights on the status of the Greek market. After the collection of all available and necessary data the analysis of the results followed: Introduction, Literature Review, Business Model transformation, Readiness/Maturity model in literature, Readiness Model 2020:an integrated framework, Methodology, Results, Results of focus group, Discussion, Appendix, References.
Λέξη κλειδί :Βιομηχανία 4.0
Μοντέλο ετοιμότητας
Ελληνικές επιχειρήσεις
Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση
Industry 4.0
Readiness model
Greek market
Fourth industrial revolution
Διαθέσιμο από :2021-06-25 19:44:22
Ημερομηνία έκδοσης :10/13/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-25 19:44:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bertzemi_2020.pdf

Τύπος: application/pdf