ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Industry 4.0: βέλτιστες πρακτικές Δ.Α.Δ.
Εναλλακτικός τίτλος :Industry 4.0: best practices HRM
Δημιουργός :Ματεντζόγλου, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Καπουτσής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Θάνος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Βάκολα, Μαρία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο βιομηχανικός κλάδος μετά απο τρείς τεχνολογικές επαναστάσεις διανύει το 4ο στάδιο ανάπτυξής του γνωστό ως fourth industrial revolution (Kagermann et al., 2013). Οι αλλαγές που έχει επιφέρει η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι αντιληπτές τόσο σε μάκρο όσο και σε μίκρο περιβάλλον.Οι επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό τους έχουν να αντιμετωπίσουν πρωτόγνορες προκλήσεις μεταξύ των οποίων και η ολική μεταστροφή των δεξιοτήτων που απαιτούνται στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον (Stahl et al., 2018; Telukdarie et al., 2018; WEF, 2018:8).Επομένως γεννάται το ερώτημα για το ποιές είναι οι πρακτικές και οι μηχανισμοί διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού μέσω των οποίων μπορεί ένας οργανισμός να αποκτήσει, να εξελίξει και να εκμεταλευτεί τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την 4η βιομηχανική επανάσταση. Με βάση τα παραπάνω η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην ανίχνευση και ανάδειξη Best Practices HRM που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συμβαδίσουν με τον διαρκώς επιταχυνόμενο ρυθμό της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Επιπρόσθετα η εργασία στοχεύει στην θεωρητική εφαρμογή ενός πλάνου άλλαγης των λειτουργιών HR στην εταιρεία Ανατολή Μπαχαρικά Α.Β.Ε.Ε..Οι μέθοδοι προσέγγισης που υιοθετήθηκαν για την επίτευξη των στόχων της εργασίας ήταν η ποιοτική έρευνα και η περιπτωσιολογική μελέτη (case study). Σαν ερευνητικό εργαλείο για την ποιοτική έρευνα διενεργήθηκε ένα focus group με συμμετοχή στελεχών οκτώ ελληνικών ΜμΕ ενώ τα ερευνητικά εργαλέια που χρησιμοποιήθηκαν στην περιπτωσιολογική μελέτη περιλάμβαναν συνεντεύξεις και παρατήρηση. Στο κομμάτι της έρευνας τα ευρήματα υπέδειξαν ένα σχετικά χαμηλό βαθμό προσαρμογής των ελληνικών ΜμΕ και της εταιρείας Ανατολή στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 σε επίπεδο HRM.Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε τεχνικό επίπεδο οι ελληνικές ΜμΕ βρίσκονται στα αρχικά στάδια εξοικείωσης με έννοιες όπως τα CPS, τα big data & analytics, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το IoT. Ωστόσο και απο σκοπιάς λειτουργιών HR (στελέχωση, εκπαίδευση κλπ) παρατηρήθηκε περιορισμένη ευθυγράμμιση των ΜμΕ με τις επιταγές της Industry 4.0.
The industry after three technological revolutions is going through its 4th stage of development known as the fourth industrial revolution (Kagermann et al., 2013). The changes brought about by the 4th Industrial Revolution are perceived in both macro and micro level. Businesses and their human resources have to face unprecedented challenges including the total reversal of skills required in the modern professional environment (Stahl et al., 2018; Telukdarie et al., 2018; WEF, 2018: 8).Therefore the question arises: What are the practices and mechanisms of human resource management through which an organization can acquire, develop and exploit the skills necessary for the 4th industrial revolution?Based on the above, this dissertation aims to detect and highlight Best Practices HRM that will help companies keep up with the accelerating pace of the 4th Industrial Revolution. In addition, the work aims at the theoretical implementation of a plan to change the HR functions in the company Anatoli Spices SA.The approach methods adopted to achieve the objectives of the work were qualitative research and case study. As a research tool for qualitative research, a focus group was conducted with the participation of executives from eight Greek SMEs, while the research tools used in the case study included interviews and observation.In the research part, the findings indicated a relatively low degree of adaptation of the Greek SMEs and the company Anatoli to the requirements of Industry 4.0 at HRM level. According to the findings, at the technical level Greek media are in the early stages of familiarity with concepts such as CPS, big data & analytics, artificial intelligence and IoT. In addition, in terms of HR functions (recruiting, training, etc.) there was a limited alignment of SMEs with the requirements of Industry 4.0.
Λέξη κλειδί :Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Δεξιότητες
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Μαζικά δεδομένα
Industry 4.0
Human Resources Management
HRM
Skills
Internet of Things (IoT)
Big data
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-16 21:08:01
Ημερομηνία αποδοχής :2021-06-18 11:52:07
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Matentzoglou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf