ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Aξιολόγηση ευχρηστίας ιστοτόπων λιανικού εμπορίου
Εναλλακτικός τίτλος :Usability evaluation of retail websites
Δημιουργός :Μήλεση, Μαρία
Συντελεστής :Μαμάκου, Ξένια (Επιβλέπων καθηγητής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :158σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8665
Περίληψη :Το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και το 2023 προβλέπεται το 22% των αγορών αυτών να πραγματοποιείται μέσω internet. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο η ευχρηστία και η ποιότητα των ηλεκτρονικών ιστοτόπων επιδρά στην ικανοποίηση των καταναλωτών.Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια και η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων ήταν η Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων (CFA) και τα Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων (SEM). Αρχικά, προέκυψε ότι ο κλάδος με την μεγαλύτερη απήχηση στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο είναι αυτός της ένδυσης και της υπόδησης και ακολουθούν τα προϊόντα τεχνολογίας. Επίσης, επιβεβαιώθηκαν οι εξής υποθέσεις: α) H ευχρηστία του ιστοτόπου επηρεάζει την ικανοποίηση των πελατών. β) H ποιότητα του ιστοτόπου επηρεάζει την ικανοποίηση των πελατών. Τέλος, προέκυψε ότι η ποιότητα ενός ιστοτόπου επηρεάζει περισσότερο την ικανοποίηση των πελατών σε σχέση με την ευχρηστία του.
E-retail is evolving rapidly in recent years and in 2023 22% of these purchases are projected to take place via the internet.The aim of this study was to investigate the extent to which the usability and quality of websites affect consumer satisfaction. The survey was conducted with questionnaires and the method used for data analysis was Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Models (SEM). Initially, it emerged that the industry with the highest impact in e-commerce is that of clothing and footwear, followed by technology products. Also, the following assumptions were confirmed: a) The usability of the website affects customer satisfaction. b) The quality of the website affects customer satisfaction. Finally, it turned out that the quality of a website has a greater impact on customer satisfaction than its usability.
Λέξη κλειδί :Ιστότοπος
Ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο
Ευχρηστία
Ποιότητα
Ικανοποίηση πελατών
Website
E-retail
Usability
Quality
Customer satisfaction
Διαθέσιμο από :2021-06-15 22:52:01
Ημερομηνία έκδοσης :10/09/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-15 22:52:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Milesi_2020.pdf

Τύπος: application/pdf