ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The understanding of how Greek hotels leverage social media in their marketing strategy
Εναλλακτικός τίτλος :Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα ελληνικά ξενοδοχεία αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη στρατηγική του μάρκετινγκ
Δημιουργός :Vergou, Efstathia
Βέργου, Ευσταθία
Συντελεστής :Drossos, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kokkinaki, Flora (Εξεταστής)
Indounas, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8658
Περίληψη :As more and more industries exploit the capabilities of these new tools, it is imperative to analyze the role of this new wave of marketing in hospitality sector. Previous studies investigating social media marketing in correlation with hotels have mainly focused on the reasons of why hotels should exploit social media and the effectiveness of these marketing methods. There is a significant lack in literature on investigating the application of the social media in hospitality as researchers gave prominence to the theoretical than the practical view of this topic. The aim of this study is to investigate all the important aspects both theoretical and practical of social media marketing in hotel industry, considering the experts’ view of Greek hospitality and marketing sector. For this reason, a Delphi study with experts both from hospitality and marketing sector was conducted, in order to create a complete image about this topic. This study provided quantitative and qualitative data and the data collection was conducted via online surveys in December and January 2020-1, which resulted in 16 responses. Experts were asked about the reasons of why social media are necessary in Greek hotels, the impact of them in customer journey, the platforms that are considered more effective, the objectives that are achievable via social media marketing and the marketing activities that are more suitable in hotels’ marketing strategy. This dissertation is composed of five main chapters that are the main body of this investigation. The structure of the dissertation is the following: Introduction, Literature Review, Methodology, Data analysis and the final chapter is comprised of the Discussion, Conclusion and Recommendations.
Καθώς όλο και περισσότεροι κλάδοι εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες αυτών των νέων εργαλείων, είναι επιτακτική ανάγκη να αναλυθεί ο ρόλος αυτού του νέου κύματος μάρκετινγκ στον τομέα της φιλοξενίας. Προηγούμενες μελέτες που διερευνούσαν το μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε συσχέτιση με τα ξενοδοχεία έχουν επικεντρωθεί κυρίως στους λόγους για τους οποίους τα ξενοδοχεία πρέπει να αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων μάρκετινγκ. Υπάρχει σημαντική έλλειψη στη βιβλιογραφία σχετικά με τη διερεύνηση της εφαρμογής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη φιλοξενία, καθώς οι ερευνητές έδωσαν έμφαση στη θεωρητική παρά στην πρακτική οπτική αυτού του θέματος. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει όλες τις σημαντικές πτυχές, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, του μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον ξενοδοχειακό κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη την άποψη των εμπειρογνωμόνων του ελληνικού τομέα φιλοξενίας και μάρκετινγκ. Για το λόγο αυτό, διεξήχθη μια μελέτη Delphi με εμπειρογνώμονες τόσο από τον τομέα της φιλοξενίας όσο και από τον τομέα του μάρκετινγκ, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα αυτό. Η μελέτη αυτή παρείχε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακών ερευνών. Οι εμπειρογνώμονες ρωτήθηκαν για τους λόγους για τους οποίους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητα στα ελληνικά ξενοδοχεία, την επίδρασή τους στο ταξίδι του πελάτη, τις πλατφόρμες που θεωρούνται πιο αποτελεσματικές, τους στόχους που είναι εφικτοί μέσω του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις δραστηριότητες μάρκετινγκ που είναι πιο κατάλληλες στη στρατηγική μάρκετινγκ των ξενοδοχείων. Η δομή της διατριβής είναι η ακόλουθη: Εισαγωγή, Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Μεθοδολογία, Ανάλυση δεδομένων και το τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται από τα Συμπεράσματα και τις Προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Λέξη κλειδί :Hospitality
Social media
Delphi method
Greek tourism
Digital marketing
Ξενοδοχείο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Μέθοδος των Δελφών
Τουρισμός
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Διαθέσιμο από :2021-06-07 20:20:23
Ημερομηνία έκδοσης :05/31/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-07 20:20:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vergou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf