ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Factors that influence customer engagement in omnichannel environment in Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Παράγοντες που επηρεάζουν την αφοσίωση των πελατών στο omnichannel περιβάλλον στην Ελλάδα
Δημιουργός :Myftaraj, Denada
Μυφταράι, Ντενάντα
Συντελεστής :Drossos, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kokkinaki, Flora (Εξεταστής)
Indounas, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8655
Περίληψη :Retailers can use communication, sales and customer service channels in a variety of ways. Omnichannel retail is described as the set of activities related to the sale of goods and / or services through all the widely used channels, where the customer can cause full channel interaction and / or the retailer can control the full integration of the channels. This strategy focuses on a holistic view of all channels. The customer can move seamlessly from one channel to another, including all popular channels such as the retailer's website and application and the point of receipt of the products. Even traditional marketing channels are considered part of this strategy and therefore also require synergistic management. The current study focuses on the factors affecting customer engagement in omnichannel environment, the data collection was conducted with a questionnaire and among others the findings show that the higher the levels of channel integration quality, the higher the levels of engagement for the customers. Therefore, the findings indicate that channel integration quality is an important variable which is strongly connected with customer engagement. Additionally, it was found that a company can achieve higher levels of customer engagement when it pays attention on the appearance of the store, the aesthetic design, the customization of its offerings, the flow of the experience and the minimization of the privacy risk as it perceived by the customer. As a result, it can be stated that several factors can result on higher levels of customer engagement and their significance should be considered when a company aims on increasing the engagement of its customers.
Οι έμποροι λιανικής μπορούν να χρησιμοποιούν τα κανάλια επικοινωνίας, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών με διάφορους τρόπους. Το omnichannel retail περιγράφεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πώληση αγαθών και / ή υπηρεσιών μέσω όλων των ευρέως χρησιμοποιούμενων καναλιών, όπου ο πελάτης μπορεί να προκαλέσει πλήρη αλληλεπίδραση καναλιών ή / και ο λιανοπωλητής μπορεί να ελέγξει την πλήρη ενσωμάτωση των καναλιών. Αυτή η στρατηγική εστιάζει σε μια ολιστική προβολή όλων των καναλιών. Ο πελάτης μπορεί να μετακινηθεί απρόσκοπτα από το ένα κανάλι στο άλλο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοφιλών καναλιών, όπως ο ιστότοπος και η εφαρμογή της εταιρείας και το σημείο παραλαβής των προϊόντων. Ακόμη και τα παραδοσιακά κανάλια μάρκετινγκ θεωρούνται μέρος αυτής της στρατηγικής και επομένως απαιτούν συνεργική διαχείριση. Η τρέχουσα μελέτη επικεντρώνεται στους παράγοντες που επηρεάζουν τη δέσμευση των πελατών στο omnichannel περιβάλλον , η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο και, μεταξύ άλλων, τα ευρήματα δείχνουν ότι όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα ποιότητας ενοποίησης των διάφορων καναλιών, τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα αφοσίωσης για τους πελάτες. Επομένως, τα ευρήματα δείχνουν ότι η ποιότητα ενοποίησης καναλιών είναι μια σημαντική μεταβλητή που συνδέεται στενά με την αφοσίωση των πελατών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι μια εταιρεία μπορεί να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα αφοσίωσης πελατών όταν δίνει έμφαση στην εμφάνιση του καταστήματος, τον αισθητικό σχεδιασμό των ηλεκτρονικών μέσων, την προσαρμογή των προσφορών του, τη ροή της εμπειρίας και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απορρήτου όπως γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να αναφερθεί ότι διάφοροι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα αφοσίωσης των πελατών και η σημασία τους πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν μια εταιρεία στοχεύει στην αύξηση της.
Λέξη κλειδί :Customer engagement
Omnichannel
Channel integration quality
Δέσμευση πελάτη
Ποιότητα ενοποίησης καναλιών
Διαθέσιμο από :2021-06-07 09:53:49
Ημερομηνία έκδοσης :05/24/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-07 09:53:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Myftaraj_2021.pdf

Τύπος: application/pdf