ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μοντέλο πρόβλεψης της εμβολιαστικής πρόθεσης
Εναλλακτικός τίτλος :Vaccination intention prediction model
Δημιουργός :Καρκώνη, Βασιλική
Συντελεστής :Τσόγκας, Μάρκος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8653
Περίληψη :Εισαγωγή: Ο ιός COVID-19 εισήλθε απότομα στις ζωές μας. Η επίπτωση σε οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο είναι μεγάλη. Πλέον η δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας σε συνδυασμό με μία πανδημία χρήζει άμεσων λύσεων, όπως τη χρήση εμβολίου ως προληπτικό παράγοντα της κρίσης αυτής.Σκοπός: Διερεύνηση των παραγόντων που μπορούν να δράσουν ως παράγοντες πρόβλεψης για την εμβολιαστική πρόθεση απέναντι στον ιό COVID-19.Μεθοδολογία: Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 56 ερωτήσεις. Όλες οι αναλύσεις που έλαβαν χώρα, έγιναν στο IBM SPSS Statistics. Διενεργήθηκαν συσχετίσεις Spearman, μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney και γραμμική παλινδρόμηση (stepwise) για τη δόμηση του τελικού μοντέλου.Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε ότι οι στάσεις και οι άλλοι έχουν θετικές συσχετίσεις με την εμβολιαστική πρόθεση. Καταληκτικοί παράγοντες καθορισμού της εμβολιαστικής πρόθεσης, βάση της γραμμικής παλινδρόμησης είναι ο φόβος, ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος και η περιοριστική πεποίθηση.Συμπεράσματα: Συστήνεται στην πολιτεία να ενημερώνει περισσότερο είτε με δια ζώσης εκστρατείες είτε διαδικτυακά τους πολίτες για την πλήαρη διαδικασία χρήσης του εμβολίου αλλά και τα νεότερα σχετικά με τον αριθμό πολιτών εντός αλλά και εκτός χώρας που εμβολιάζονται. Ο φόβος απέναντι στον ιό είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την εμβολιαστική πρόθεση, όμως λόγω ισχυρής θετικής συσχέτισης οι στάσεις αλλά και οι άλλοι (γονείς, αδέλφια κ.ά.) μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εμβολιαστική πρόθεση.
Introduction: The COVID-19 virus entered our lives abruptly. The impact on the economic, social level is great. Now the difficult economic situation of the country in combination with a pandemic needs immediate solutions, such as the use of a vaccine as a preventive factor of this crisis. Purpose: To investigate the factors that can act as predictors of vaccination intention against COVID-19 virus. Methodology: The questionnaire consists of 56 questions. All statistic analyses run in IBM SPSS Statistics. Spearman correlations, Mann-Whitney non-parametric control and stepwise regression were performed to construct the final model. Results: Attitudes and others were observed to be positively correlated with vaccination intention. Conclusive determinants of vaccine intent, based on linear regression, are fear, perceived behavioral control, and limiting belief. Conclusions: It is recommended that the state inform the citizens more either through live campaigns or online about the full process of using the vaccine and the latest information on the number of citizens inside and outside the country who are vaccinated. Fear of the virus is a determining factor for the vaccination intention, but due to a strong positive correlation, attitudes and others (parents, siblings, etc.) can significantly affect the vaccination intention.
Λέξη κλειδί :Εμβολιασμός
Μοντέλο
Πρόθεση
Κορωνοϊός
Συμπεριφορά
Vaccination
Model
Intention
Covid-19
Behaviour
Διαθέσιμο από :2021-06-06 18:04:00
Ημερομηνία έκδοσης :02/18/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-06 18:04:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karkoni_2021.pdf

Τύπος: application/pdf