ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα / δημόσιους οργανισμούς
Εναλλακτικός τίτλος :Digitalization and automation of processes in public sector services / public organizations
Δημιουργός :Κάρδαρη, Μαριάννα
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8645
Περίληψη :H παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται την εικόνα των χωρών που βρίσκονται στα πιο ανεπτυγμένα και υποανάπτυκτα επίπεδα κατάταξης του δείκτη μέτρησης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας ‘DESI’. Παρέχοντας μια ευρεία εικόνα από την τελευταία εξαετία 2015 - 2020 ως προς τις πέντε διαστάσεις του δείκτη, εστιάζοντας εν τέλει στην πέμπτη διάσταση που αποτελεί το επίπεδο των Ψηφιακών Δημόσιων Υπηρεσιών (Digital Public Services).Εν συνεχεία, καταλήγοντας στις συχνότερα εμφανιζόμενες χώρες της κατάταξης του δείκτη ‘DESI’, η ερευνήτρια αναφέρει τις βασικότερες ψηφιακές αλλαγές οι οποίες τις οδήγησαν σε σταδιακή ψηφιακή ωριμότητα. Ακολούθως, παρουσιάζονται με μια σύντομη αλλά ουσιώδη αναφορά οι δράσεις που έχουν δρομολογηθεί, ως μεσοπρόθεσμος στόχος, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας.Η ερευνητική προσέγγιση διαμορφώθηκε με τη χρήση ποιοτικής έρευνας, πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές συνεντεύξεις. Ως εκ τούτου, σημαντικό ρόλο αποτέλεσε η βιωματική εμπειρία και η υποκειμενικότητα των ερωτώμενων στελεχών απαριθμώντας τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς οι οποίοι έχουν υλοποιηθεί μέσα στα τελευταία χρόνια. Για την επιτέλεση της μελέτης έρευνας επιλέχθηκε η άντληση πληροφοριών από μια βαρυσήμαντη Δημόσια Υπηρεσία της Ελλάδας και τον αγροτικό της τομέα.Τέλος, διαπιστώνεται ποιες διαδικασίες επιδέχονται επιμέρους ψηφιοποίηση σύμφωνα με τις εκθέσεις των στελεχών της υπηρεσίας, αλλά δεν φαίνεται να έχουν τεθεί ως προτεραιότητα για την επερχόμενη εξαετία. Καταλήγοντας στο πολυσήμαντο συμπέρασμα της παρούσας έρευνας ότι η ιεράρχηση των αναγκών που δομεί η κάθε χώρα για την επίτευξη της ψηφιακής της εξέλιξης, είναι ο σπόρος της καρποφορίας του στόχου της.
This master thesis deals with the image of the most developed and underdeveloped countries according to the Digital Economy and Society Index - ‘DESI’. It provides a broad picture of the last six years (2015 – 2020), in terms of the Index’s five dimensions, focusing mainly on the fifth dimension which is the level of Digital Public Services.Afterwards, focusing on the countries that appear more frequently in the ‘DESI’ Index, the researcher mentions the main digital changes which led them to gradual digital maturity. Following, the researcher presents, with brief but significant reference, the actions that have been launched, as the medium-term goal, by the Greek Ministry of Digital Governance.The research approach was shaped using the qualitative method, conducting online interviews. Therefore, the experience and subjectivity of the interviewed executives played an important role, listing the digital transformations implemented within the last years. For the execution of the research study, information was pumped from a major Greek Public Service of the Agricultural Sector. Finally, the study determines which processes are capable of further digitization according to the executive’s reports but have not been set as a priority for the forthcoming six-year period. The recent study concludes in the assumption that the prioritization of each country’s needs for its successful digital evolution, is the seed of its goal’s fulfillment.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακή οικονομία
Ψηφιοποίηση διαδικασιών
Δημόσιες υπηρεσίες
Μετασχηματισμός
Αυτοματοποίηση
Ψηφιακή κοινωνία
Digitalization of processes
Public sector services
Transformation
Automation
DESI Index
Διαθέσιμο από :2021-06-03 18:57:53
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-03 18:57:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kardari_2021.pdf

Τύπος: application/pdf