ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Microfinance & crowdfunding: δύο σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων
Εναλλακτικός τίτλος :Microfinance & crowdfunding: two modern types of business financing
Δημιουργός :Τζέλιου, Μαρία
Συντελεστής :Δράκος, Αναστάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :131σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8635
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των επιχειρήσεων σχετικά με τις μορφές χρηματοδότησης Microfinance και Crowdfunding, εξετάζοντας τις παραμέτρους επιλογής αυτών των χρηματοδοτήσεων όπως και άλλα χαρακτηριστικά τους όπως ευελιξία, διαδικασίες κ.α. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν η δημιουργία των προφίλ των επιχειρήσεων σε σχέση με τις μεθόδους χρηματοδότησης, τις ανάγκες τους και την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση. Το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώθηκε στην σχέση χρηματοδότησης, πρόσβασης και κερδοφορίας. Προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, απευθυνθήκαμε σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί με μία από τις δύο παραπάνω ή και τις δύο συνδυαστικά μορφές χρηματοδότησης , έτσι ώστε να συλλέξουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου τα οποία εστάλησαν στις παραπάνω επιχειρήσεις και η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Στο πρώτο κεφάλαιο της έρευνας γίνεται αναφορά στα είδη και τις μορφές χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο Microfinance (ορισμός, κατηγορίες Microfinance, παραδείγματα εφαρμογής, οφέλη και κριτική). Στο τρίτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με το Crowdfunding (εισαγωγή, ορισμός, διαδικασία και είδη Crowdfunding, οφέλη και μειονεκτήματα). Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας μελετώνται το Microfinance και το Crowdfunding στην Ελληνική οικονομία. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ερευνητική μεθοδολογία της έρευνας, περιγραφή του ερευνητικού σχεδίου καθώς και του ερωτηματολογίου με το οποίο συλλέξαμε τα δεδομένα και του δείγματος το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μέσα από την πραγματοποίηση της ποσοτικής έρευνας την οποία πραγματοποιήσαμε και την ανάλυση των δεδομένων. Τέλος, παρουσιάζονται γενικότερα συμπεράσματα στα οποία τα οποία κατέληξε η έρευνα, οι περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω μελλοντική διερεύνηση.
The purpose of this research is to investigate the perception of companies regarding Microfinance and Crowdfunding as types of financing, through examining the selection parameters of these types of financing from their side as well as other characteristics such as flexibility, procedures, etc. The individual objectives of the research were to create the companies’ profile in relation to these financing methods, their needs and current financial situation. The focus of the research was on the relationship between funding, access, and profitability.In order to reach conclusions, we contacted companies in Greece which have been financed with one of the above two or combined forms of financing, in order to collect the necessary data. The data were collected with the use of a questionnaire which was sent to the companies and the analysis of the data obtained was performed using the statistical program SPSS.The first chapter of the research analyses the types and forms of financing of small and medium enterprises. In the second chapter we analyze Microfinance (definition, Microfinance categories, application examples, benefits and critique). In the third chapter we engage with Crowdfunding (introduction, definition, process and types of Crowdfunding, advantages and disadvantages). In the fourth chapter, Microfinance and Crowdfunding within the Greek economy are analyzed.The next chapter analyzes the research methodology followed, the research project as well as the questionnaire with which we collected the data and the sample that was used to carry out the research. Then, the results and conclusions that we came to via the quantitative research we conducted, and the analysis of the data are presented in detail. Finally, the general conclusions reached by the research are presented, as well as the limitations of the research and suggestions for further future investigation.
Λέξη κλειδί :Χρηματοδότηση
Microfinance
Crowdfunding
Εναλλακτικές μέθοδοι χρηματοδότησης
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Financing
Microfinance
Crowdfunding
Alternative financing methods
SMEs
Διαθέσιμο από :2021-06-02 14:32:00
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-02 14:32:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzeliou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf