ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακές τεχνολογίες και εμπειρία πελάτη στο φυσικό κατάστημα στον κλάδο οικιακού εξοπλισμού
Εναλλακτικός τίτλος :In-store digital technologies and customer experience in the home equipment industry
Δημιουργός :Σινιάκου, Ίνα
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :157σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8634
Περίληψη :Στη σημερινή εποχή οι εταιρείες αναζητούν νέες ιδέες και προσεγγίσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και στην ενίσχυση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών. Ως κομβικό σημείο στην εξέλιξη αυτή, που πρόκειται να οδηγήσει τις εταιρείες σε μια νέα εποχή, αποτελεί η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών.Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν εισβάλει με ποικίλους τρόπους στη ζωή μάς, μετατρέποντας την καθημερινότητά μας σε μια ευχάριστη εμπειρία. Αυτή την εμπειρία προσπαθούν συνεχώς να επιτύχουν και οι εταιρείες του λιανικού εμπορίου, προσφέροντας στους πελάτες τους ένα απολαυστικό ταξίδι αγορών, εστιάζοντας με μοναδικό τρόπο σε κάθε έναν ξεχωριστά, ικανοποιώντας τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.Οι ανωτέρω λόγοι οδήγησαν στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η οποία επικεντρώνεται στη μελέτη των ψηφιακών τεχνολογιών στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού, και συγκεκριμένα στις αλυσίδες καταστημάτων Do It Yourself στην Ελλάδα, IKEA, PRAKTIKER, LEROY MERLIN και JYSK. Με τη βοήθεια της βιβλιογραφικής έρευνας γίνεται περιγραφή των υπαρχουσών ψηφιακών τεχνολογιών που εφαρμόζονται στα φυσικά καταστήματα DIY και του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών από τη χρήση τους. Επίσης έμφαση δίνεται και στο βαθμό με τον οποίο η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία του πελάτη στα φυσικά καταστήματα DIY. Τα ευρήματα που προέκυψαν επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα υιοθέτησης και εφαρμογής ψηφιακών τεχνολογιών από τα καταστήματα DIY, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Nowadays companies are looking for new ideas and approaches that will be able to help upgrade their services and enhance the purchasing experience of customers. As a focal point in this development, which is going to lead companies to a new era, is the adoption of digital technologies.Digital technologies have invaded our lives in a variety of ways, turning our daily lives into a pleasant experience. This experience is constantly being achieved by retailers, offering their customers an enjoyable shopping trip, focusing uniquely on each individual, satisfying their needs and preferences. The above reasons led to the preparation of this dissertation, which focuses on the study of digital technologies in the home equipment industry, specifically in store chains Do It Yourself in Greece, IKEA, PRAKTIKER, LEROY MERLIN and JYSK. With the help of bibliographical research, a description is made of the existing digital technologies applied in DIY physical stores and the level of customer satisfaction with their use. Emphasis is also placed on the extent to which the use of digital technologies can affect the customer experience in DIY physical stores. The findings confirm the importance of the adoption and application of digital technologies by DIY stores in order to cope with the competitive environment.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακές τεχνολογίες
Εμπειρία πελάτη
Φυσικό κατάστημα
Πανκαναλικό
Πολυκαναλικό
Digital technologies
Customer experience
Physical store
Omnichannel
Multichannel
Διαθέσιμο από :2021-06-01 18:21:15
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-01 18:21:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Siniakou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf