ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H εξ αποστάσεως εργασία και εργασιακή εξουθένωση των επαγγελματιών πληροφοριακών συστημάτων
Δημιουργός :Μπαρμπαρούσης, Ευάγγελος
Συντελεστής :Ανδρή, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8628
Περίληψη :Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι μία αρνητική ψυχολογική κατάσταση η οποία εμφανίζεται πιο συχνά σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς και έχει επιρροή τόσο στην σωματική όσο και στη ψυχολογική υγεία του ατόμου.. Μια κατηγορία εργαζομένων που πλήττονται περισσότερο από το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης τα τελευταία χρόνια είναι οι εργαζόμενοι σε εταιρίες τεχνολογίας (IT). Με την πάροδο των ετών και με τη ραγδαία αύξηση των πληροφοριακών συστημάτων είναι απαραίτητο για κάθε εταιρία να ενσωματώσει πληροφοριακά συστήματα στη λειτουργία της και να καταρτίσει το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορούν να κάνουν ορθή χρήση των συστημάτων αυτών. Οι εργαζόμενοι των τμημάτων IT λοιπόν, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα πάνω στα οποία βασίζονται οι περισσότεροι οργανισμοί το 2020. Για να διασφαλίσει ένας οργανισμός την εύρυθμη λειτουργία του είναι απαραίτητο να μειωθεί, όσο γίνεται, η παρουσία του φαινομένου της εργασιακής εξουθένωσης. Βέβαια, αυτό είναι κάτι δύσκολο έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον τον τελευταίο χρόνο με τον κορονοϊό όπου υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις διαθεσιμότητας όλων των συστημάτων καθώς όλα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Αυτό έχει οδηγήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των οργανισμών να απασχολούν τους υπαλλήλους τους εξ αποστάσεως, η γνωστή πλέον σε όλους μας τηλεργασία. Ένα μείζον ζήτημα είναι το εάν η νέα αυτή κανονικότητα και η μετάβαση στη τηλεργασία θα βοηθήσει στην μείωση της εργασιακής εξουθένωσης ή θα δράσει αντίθετα και θα συμβάλλει στην αύξηση αυτής. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι σε πρώτο στάδιο να παρουσιάσει τις διατυπωμένες θεωρίες γύρω από το φαινόμενο του Burnout, να παρουσιάσει τρόπους και μεθόδους πρόληψης, και στη συνέχεια μετά από συνεντεύξεις σε εργαζομένους στον κλάδο της τεχνολογίας, οι οποίοι έχουν πλέον αναγκαστεί να εργάζονται εξ αποστάσεως, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το κατά πόσο ητηλεργασία επιδρά θετικά ή αρνητικά στην εργασιακή εξουθένωση.
Burnout syndrome is a negative psychological condition that occurs more often in specific occupational areas and affects both the physical and psychological health of the individual. A category of workers most affected by burnout syndrome in recent years years are employees in technology (IT) companies. Over the years and with the rapid growth of information systems, it is necessary for every company to integrate information systems in its operation and to train the human resources, so that they can make proper use of these systems. The employees of the IT departments, therefore, are the basis on which any information system on which most organizations are based in 2020. In order for an organization to ensure its smooth operation, it is necessary to reduce, as much as possible, the presence of the burnout phenomenon. exhaustion. Of course, this is something difficult anyway, especially in the last year with the coronavirus where there are increased requirements for the availability of all systems as everything is now done electronically. This has led to a very large percentage of organizations employing their employees remotely, the teleworking that is now known to all of us. A major issue is whether this new regularity and the transition to teleworking will help reduce burnout or, conversely, work to increase it. The aim of this work is first to present the theories formulated around the Burnout phenomenon, to present ways and methods of prevention, and then after interviews with workers in the field of technology, who are now forced to work remotely, to draw some conclusions about whether theteleworking has a positive or negative effect on burnout.
Λέξη κλειδί :Επαγγελματική εξουθένωση
Πληροφορική
Τηλεργασία
Burnout
Information technology
Teleworking
Διαθέσιμο από :2021-05-27 08:50:40
Ημερομηνία έκδοσης :05/27/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-27 08:50:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Barbarousis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf