ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρρηξη του ψυχολογικού συμβολαίου στον εργασιακό χώρο
Εναλλακτικός τίτλος :Factors affecting psychological content breach in the work environment
Δημιουργός :Αναστασίου, Σοφία
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8599
Περίληψη :Η αστάθεια και η συνεχής μεταβλητότητα που βιώνουν τα άτομα στη σύγχρονη κοινωνία δημιουργεί ανάγκες για κάθε είδους συμφωνίες και συνδέσεις, ώστε τα άτομα να διαμορφώσουν σταθερές και βάσεις. Η αστάθεια αυτή και η μεταβλητότητα, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον επαγγελματικό τομέα, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικές συνθήκες. Οι εργαζόμενοι επιζητούν να διασφαλίσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, χρηματικές απολαβές, οι οποίες τους επιτρέπουν να διαβιούν μια άνετη και ευχάριστη ζωή, ενώ παράλληλα μέσα από τον επαγγελματικό τους ρόλο επιχειρούν και την προσωπική εξέλιξη. Για τον λόγο αυτό, πλέον, τα ψυχολογικά συμβόλαια, στον εργασιακό χώρο κρίνονται απαραίτητα και διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό κλίμα για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να είναι παραγωγικοί και αποδοτικοί. Το ψυχολογικό συμβόλαιο που συνάπτεται άτυπα μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου, αποτελεί μια συμφωνία για εξασφάλιση και τήρηση υποσχέσεων και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, όπου οι εργασιακές σχέσεις χαρακτηρίζονται από αστάθεια και μικρών χρονικών συμβάσεων, τα ψυχολογικά συμβόλαια αποτελούν ένα είδος σταθερότητας και αναγνώρισης όσων προσφέρει ο εργαζόμενος στην εργασία, αλλά και ένα είδος υπόσχεσης από μέρους του εργοδότη ότι η αναγνώριση αυτή θα έλθει. Για τον λόγο αυτό η διάρρηξη του εργασιακού ψυχολογικού συμβολαίου δύναται να δημιουργήσει συναισθήματα ανασφάλειας και απαξίωσης και να οδηγήσει τον εργαζόμενο να αναζητήσει άλλη εργασία. Η παρούσα εργασία, λοιπόν, επιχειρεί να διερευνήσει τη διάρρηξη των εργασιακών ψυχολογικών συμβολαίων και τους παράγοντες που συμβάλουν σε αυτή. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος, τοθεωρητικό αναζητούνται βιβλιογραφικά οι έννοιες των εργασιακών ψυχολογικών συμβολαίων, τις πηγές που δύνανται να διαρρήξουν ένα συμβόλαιο, αλλά και τις αντιδράσεις που αναμένεται να υπάρξουν από τους εργαζόμενους. Στη συνέχεια διερευνούνται βιβλιογραφικά οι έννοιες της εργασιακής ικανοποίησης και της εργασιακής δέσμευσης που απορρέουν από το ψυχολογικό συμβόλαιο και συμβάλουν στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, το οποίο είναι ερευνητικό, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήσαμε για να εξετάσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την διάρρηξη του εργασιακού ψυχολογικού συμβολαίου. Η έρευνα είναι ποσοτική και υλοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία αποστάλθηκαν στους εργαζόμενους μιας τραπεζικής εταιρίας, μέσω των Google forms. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 42 εργαζόμενους σε τράπεζα, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση.
The instability and constant variability experienced by individuals in modern society creates needs for all kinds of agreements and connections, so that individuals form stable and bases. This instability and volatility could not leave unaffected the professional sector, which is directly linked to social conditions. Employees seek to secure their professional rights, monetary gains that allow them to live a comfortable and pleasant life, while at the same time through their professional role they also attempt personal development. For this reason, now, psychological contracts in the workplace are considered necessary and create a favorable climate for employees to be productive and efficient. The psychological contract concluded informally between the employer and the employee, is an agreement to secure and keep promises from both parties. Especially today, where employment relationships are characterized by instability and short contracts, psychological contracts are a kind of stability and recognition of what the employee offers at work, but also a kind of promise from the employer that this recognition will come. For this reason, the termination of the employment psychological contract can create feelings of insecurity and disrepute and lead the employee to look for another job.The present work, therefore, attempts to investigate the breach of employment psychological contracts and the factors that contribute to it. The work is divided into two parts, the theoretical and the research. In the first part, the theoretical bibliographic search of the concepts of employment psychological contracts, the sources that can break a contract, but also the reactions that are expected to occur from employees. Then the bibliographic concepts of job satisfaction and job commitment that are derived from the psychological contract and contribute to the efficiency and productivity of employees are explored.The second part of this paper, which is research, presents the results of the research we conducted to examine the factors that affect the breach of the employment psychological contract. The research is quantitative and was carried out through questionnaires, which were sent to the employees of a banking company, through Google forms. The sample of the survey consists of 14 bank employees, who were asked to answer a questionnaire on job satisfaction and job commitment.
Λέξη κλειδί :Εργασιακό ψυχολογικό συμβόλαιο
Διάρρηξη
Ποσοτική έρευνα
Παράγοντες διάρρηξης
Τραπεζικός τομέας
Employment psychological contract
Burglary
Quantitative research
Burglary agents
Banking sector
Διαθέσιμο από :2021-05-04 23:46:48
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-04 23:46:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anastasiou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf