ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Παρελθόν, παρόν και προοπτικές
Εναλλακτικός τίτλος :Past, present and future : a perspective on Greek real estate
Δημιουργός :Δαλάκογλου, Δημήτρης
Συντελεστής :Τσακανίκας, Άγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Γιωτόπουλος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8583
Περίληψη :Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εξετάζεται η ιστορική πορεία της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα από το 2000 έως το 2019, η ύπαρξη οικονομικής φούσκας στα πρώτα χρόνια του ευρώ και η αντιμετώπιση της Τράπεζας της Ελλάδος.Στο δεύτερο κεφάλαιο δημιουργείται ένα προβλεπτικό μοντέλο μέσω στατιστικής ανάλυσης για την πορεία του Δείκτη Τιμών Ακινήτων της Αθήνας. Η ανάλυση έγινε μετά από εξέταση της διεθνούς βιβλιογραφίας και εφαρμογής πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ακινήτων διεθνώς μέσω της εξέτασης του Δείκτη Global Real Estate Bubble Index της τράπεζας UBS και την εύρεση της τιμής του συγκεκριμένου δείκτη για την Αθήνα. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι επιπτώσεις της πανδημίας που προκλήθηκε από τον νέο κορωνοϊό Sars Cov 2 στην Αγορά Ακινήτων της χώρας.Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός Survey που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής και εξετάζει την άποψη των ελλήνων πολιτών για την Αογρά Ακινήτων και τους παράγοντες που την επηρεάζουν
The first chapter examines the historical course of the real estate market in Greece from 2000 to 2019, the existence of an economic bubble in the first years of the euro and the treatment of the Bank of Greece.In the second chapter, a predictive model is created through statistical analysis for the course of the Athens Property Price Index. The analysis was performed after examination of the international literature and application of multiple linear regression. The third chapter analyzes the situation prevailing in the international real estate market through the examination of the Global Real Estate Bubble Index of UBS bank and finding the price of this index for Athens.The fourth chapter examines the effects of the pandemic caused by the new coronavirus Sars Cov 2 on the country's real estate market. Finally, the fifth chapter presents the results of a Survey created for the needs of this diplomacy and examines the opinion of Greek citizens about the Real Estate and the factors that affect it.
Λέξη κλειδί :Αγορά ακινήτων
Μακροοικονομία
Φούσκα
Πρόβλεψη
Έρευνα αγοράς
Real estate
Macroeconomics
Bubble
Survey
Forecast
Διαθέσιμο από :2021-04-27 00:57:51
Ημερομηνία έκδοσης :04/13/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-27 00:57:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dalakoglou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf