ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση του κλάδου των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η περίπτωση της Ελλάδος
Εναλλακτικός τίτλος :Analysis of the online gambling industry in the European Union: the case of Greece
Δημιουργός :Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Χαλικιάς, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Κασιμάτης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8574
Περίληψη :Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μελέτη του κλάδου των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων στην Ευρώπη γενικότερα και στη συνέχεια πιο εξειδικευμένα στην μελέτη του κλάδου στην Ελλάδα. Στο Κεφάλαιο 1 θα παρουσιαστεί η Ιστορία των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, ποιες εταιρείες ήταν πρωτοπόρες στον κλάδο και η εξέλιξή του κατά την διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2 θα παρουσιαστούν κάποια στατιστικά στοιχεία για τον κλάδο του διαδικτυακού τζόγου στην Ευρώπη, μερίδια αγοράς, δημοφιλή δραστηριότητες των παιχτών και διάφορα άλλα.Στο Κεφάλαιο 3 θα παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο στις Ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν νομικό πλαίσιο έως τώρα και θα βγει ένα γενικό συμπέρασμα από τους νόμους των διάφορων χωρών. Θα αναλυθεί επίσης πώς κινούνται οι εταιρείες του κλάδου με βάση το νομικό πλαίσιο και πώς προσπαθούν να το «αποφύγουν» παίρνοντας άδεια από άλλες χώρες (πχ Μάλτα).Ακόμη, στο κεφάλαιο 4 θα αναλυθεί το τι γίνεται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ποια είναι η διαδικασία αν παρουσιαστεί κάποιο γεγονός και ποιες δικλίδες ασφαλείας παίρνουν οι εταιρείες για να διασφαλιστούν.Στο Κεφάλαιο 5, θα περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι που θα είναι η ανάλυση του κλάδου στην ελληνική αγορά. Θα παρουσιαστεί η Ιστορία των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και η Ιστορία συγκεκριμένα του διαδικτυακών τυχερών παιγνίων(Κεφάλαιο 6).Στο Κεφάλαιο 7 θα παρουσιαστεί ο κύκλος εργασιών των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων τα τελευταία. Θα αναφερθούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, το φορολογικό καθεστώς αλλά και τι γίνεται με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται παράνομα. Τα οικονομικά στοιχεία της κάθε εταιρείας για την ελληνική αγορά δεν είναι διαθέσιμα δημόσια και άρα δεν μπορεί να γίνει οικονομική ανάλυση του κλάδου. Στο Κεφάλαιο 8 θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης γενικότερα του κλάδου με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Θα παρουσιαστούν κάποιες μέθοδοι marketing για τις μεγάλες εταιρείες, χορηγίες που προσφέρουν στον αθλητισμό.
The subject of this dissertation is a study of the online gambling industry in Europe in general and then more specialized in the study of the industry in Greece. In Chapter 1 will present the history of online gambling, which companies were pioneers in the industry and its evolution over the last twenty years. In Chapter 2 will then present some statistics on the online gambling industry in Europe, market shares, popular player activities and more.In Chapter 3 we will present the institutional framework in the European countries that have a legal framework so far and will draw a general conclusion from the laws of the various countries. We will also analyze how companies in the industry operate under the legal framework and how they try to "avoid" it by getting permission from other countries (e.g. Malta).Chapter 4 we will analyze what happens with money laundering, what is the process if an event occurs and what security measures companies take to ensure.In Chapter 5, we will move on to the second part which will be the analysis of the industry in the Greek market. The History of Gambling in Greece and the History of Online Gambling will be presented (Chapter 6).In Chapter 7 we will then present the turnover of the latest online gambling. The companies that are active in the sector, the tax regime and what is the situation with the companies that are operating illegally. The financial data of each company for the Greek market are not available to the public and therefore no financial analysis of the industry can be made. In Chapter 8 an attempt will be made to analyze the industry based on the available data. There will be some marketing methods for the big companies, sponsorships they offer in sports.
Λέξη κλειδί :Στοίχημα
Ανάλυση
Παίγνια
Betting
Analysis
Casino
Διαθέσιμο από :2021-04-23 16:55:17
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-23 16:55:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stavropoulos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf