ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στη ναυτιλία
Δημιουργός :Δημουλάς, Παύλος
Συντελεστής :Τσακανίκας, Άγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γιωτόπουλος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Παναγιώτου, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :137σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8572
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη εξετάζει την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στη ναυτιλία και, συγκεκριμένα, πως αξιοποιείται η πληροφορική στη ναυτιλία με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, την απομακρυσμένη παρακολούθηση και την υπολογιστική νέφους. Προς αυτό τον σκοπό, η μελέτη εξετάζει το επιχειρηματικό μοντέλο της ναυτιλίας και το πώς επηρεάζει και επηρεάζεται από την οικονομία, πριν ορίσει το φαινόμενο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Με αυτό το εφαλτήριο, η μελέτη έπειτα εξετάζει τις εφαρμογές της πληροφορικής στη ναυτιλία μέσω ενός σύντομου ιστορικού της της, της ανασκόπησης της σύγχρονης κατάστασής της, και τις προοπτικές εφαρμογής της τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα. Έπειτα εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ο γνώμονας εφαρμογής των τεχνολογιών και η έννοια της ψηφιοποίησης αλλά και η εφαρμογή της στη ναυτιλία. Η μελέτη έπειτα έρευνα την κατάσταση στην Ελλάδα μέσω μίας ποιοτικής ανάλυσης. Η Ελλάδα επιλέχθηκε καθώς είναι από τις πιο ισχυρές χώρες στον τομέα της ναυτιλίας, και θεωρήθηκε ότι οι κινήσεις ψηφιοποίησης που κάνουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες θα έχει καίριο αποτέλεσμα στη παρούσα μελέτη. Από την έρευνα συμπεραίνεται ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχία της επιχείρησης μέσω της ανάπτυξης και της ανάπτυξης αρχών επιχειρηματικής ευφυΐας και αναλυτικών διοδίων. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είναι θετικοί όσον αφορά τη στρατηγική ΤΠΕ και ψηφιοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι πιστεύουν ότι οι τελευταίες λύσεις ΤΠΕ είναι ταυτόχρονα οι καλύτερες. Ή, με άλλα λόγια, είναι κυρίως πρόθυμοι να πειραματιστούν με τις ΤΠΕ.
The present study examines the fourth industrial revolution in shipping and, in particular, how IT is utilized in shipping with an emphasis on artificial intelligence, remote monitoring and cloud computing. To this end, the study examines the business model of shipping and how it affects and is affected by the economy, before defining the phenomenon of the fourth industrial revolution. With this springboard, the study then examines the applications of IT in shipping through a brief history, review of its current situation, and prospects for its implementation both internationally and in Greece. Then the characteristics of the fourth industrial revolution, the application of technologies and the concept of digitization and its application in shipping are examined. The study then researches the situation in Greece through a qualitative analysis. Greece was selected as one of the most powerful countries in the field of shipping, and it was considered that the digitization moves made by Greek shipowners will have a key effect in the present study. The research concludes that internal and external communications need to be improved in order to achieve business success through the development and development of business intelligence principles and analytical tolls. Most of the respondents are positive about the ICT and digitization strategy. This means that they believe that the latest ICT solutions are at the same time the best. Or, in other words, they are mostly willing to experiment with ICT.
Λέξη κλειδί :Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση
Ναυτιλία
Ποιοτική ανάλυση
Ελλάδα
Fourth industrial revolution
Shipping
Qualitative analysis
Greece
Διαθέσιμο από :2021-04-23 18:17:07
Ημερομηνία έκδοσης :04/15/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-23 18:17:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimoulas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf