ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση των ελληνικών εξαγωγικών δυνατοτήτων του κλάδου διέλασης αλουμινίου με τη χρήση συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων
Εναλλακτικός τίτλος :Assessment for the Greek export potential of the aluminium extrusion industry using decision support systems
Δημιουργός :Χρονόπουλος, Μιχαήλ
Συντελεστής :Παναγιώτου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τατσιόπουλος, Ηλίας (Εξεταστής)
Πόνης, Σταύρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8570
Περίληψη :Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει ανάλυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των βιομηχανιών διέλασης της Ελλάδας. Αρχικά μελετήθηκε ο κλάδος του αλουμινίου και συγκεκριμένα ο κλάδος διέλασης με την χρήση μεθόδων όπως η ανάλυση SWOT. Εστιάστηκε η εξωστρέφεια του κλάδου και οι επιδόσεις του σε εξαγωγές αλλά και οι προοπτικές και μελλοντικές τάσεις για το αλουμίνιο παγκοσμίως. Η μελέτη του κλάδου επεκτάθηκε και σε Ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.Στην συνέχεια, με την αναζήτηση και συλλογή των κατάλληλων δεδομένων από διεθνείς οργανισμούς γίνεται μια αξιολόγηση των εξαγωγών της Ελλάδας σε προφίλ αλουμινίου. Με την χρήση συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων προέκυψε μια κατάταξη των χωρών στις οποίες έγιναν εξαγωγές σε προφίλ αλουμινίου το 2019. Οι χώρες κατατάχθηκαν με βάση το εξαγωγικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για τον κλάδο διέλασης στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό έγινε χρήση της μεθόδου Promethee η οποία ανήκει στις μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης. Περιλαμβάνεται, επίσης, παρουσίαση των βασικότερων μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης, και ειδικότερα της μεθόδου Promethee που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αναλυτική περιγραφή των ειδικών κριτηρίων που ελήφθησαν υπόψη για την διεξαγωγή της έρευνας και της βαρύτητας αυτών σε σχέση με τα εξαχθέντα αποτελέσματα.
The purpose of the dissertation is to analyze the export activity of the extrusion industry in Greece. Initially, the aluminum industry was studied, specifically the extrusion industry, using methods such as the SWOT analysis. The focus was on the industry's export performance, as well as the prospects and future trends for the aluminum industry worldwide. The study focused on the aluminium extrusion industry in European and worldwide. The next step was to search and collect data from international organizations, in order to evaluate Greece's exports in aluminum profiles. The use of a decision support system (DSS) resulted in a ranking of the countries to which aluminum profiles were exported in 2019. The countries were ranked based on their export opportunity for the extrusion industry in Greece. For this purpose, the Promethee method was used, which one of the multi-criteria analysis methods. The dissertation includes a presentation of the main methods of multi-criteria analysis and in particular the Promethee method which was used for this dissertation. A detailed description of the specific criteria taken into account for conducting the research and their weight in relation to the results obtained.
Λέξη κλειδί :Αλουμίνιο
Υποστήριξη αποφάσεων
Διέλαση
Εξαγωγές
Πολυκριτήρια
Aluminum
Decision support
Promethee
Industry
Exports
Διαθέσιμο από :2021-04-22 22:38:58
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-22 22:38:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chronopoulos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf