ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή αρετή & αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή παρεμπόδιση: μια συγκριτική μελέτη πεποιθήσεων και στάσεων των εργαζομένων
Εναλλακτικός τίτλος :Perceived organisational virtuousness & perceived organisational obstruction: a comparative analysis on employees
Δημιουργός :Συμεωνίδου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Τσαχουρίδη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παραρτήματα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :119σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8559
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνήσει τη σχέση δύο αντίθετων αντιληπτικών δομών, η θετική έννοια είναι η Αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή και η αρνητική είναι η Αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Παρεμπόδιση με τις μεταβλητές της Συμπεριφοράς πέραν του ρόλου και της Πρόθεσης Παραίτησης, μέσω ενός μοντέλου παράλληλης διαμεσολάβησης, με μεταβλητές διαμεσολάβησης εκείνες του Εργασιακού Στρες και της Ενσυνειδητότητας. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα για την ανάλυση και εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια συλλέχθηκαν 318 ερωτηματολόγια που σχεδιάστηκαν και συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά. Για τη συγκεκριμένη έρευνα υιοθετήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας και χιονοστιβάδας. για τη συλλογή του δείγματος. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι η Αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή σχετίζεται θετικά με τη Συμπεριφορά πέραν του ρόλου και αρνητικά με την Πρόθεση Παραίτησης. Επιπλέον. Το Εργασιακό Στρες βρέθηκε να διαμεσολαβεί μερικώς στη σχέση μεταξύ της Αντιλαμβανόμενης Οργανωσιακής Αρετής και της Πρόθεσης Παραίτησης. Όπως επίσης μεσολαβεί μερικώς και στη σχέση της Αντιλαμβανόμενης Οργανωσιακής Παρεμπόδισης και της Πρόθεσης Παραίτησης. Αντίθετα, η Ενσυνειδητότητα δεν εμφάνισε καμία διαμεσολαβητική σχέση.Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το Εργασιακό Στρες σε σχέση με τη Συμπεριφορά πέραν του ρόλου λειτούργησε αντίθετα με τις υποθέσεις που στηρίχθηκαν βιβλιογραφικά, ανατρέποντας έτσι το διαμεσολαβητικό μοντέλο. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σημαντικά στοιχεία, όχι μόνο για την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά και για μοντέλα διαμεσολάβησης, των εννοιών της Οργανωσιακής Αρετής και της Οργανωσιακής Παρεμπόδισης. Τέλος, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οργανωσιακό περιβάλλον, η μελέτη και η εφαρμογή πρακτικών Οργανωσιακής Αρετής παρέχει σαφή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους οργανισμούς προκειμένου να επιτύχουν θετικά οργανωσιακά αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα είναι πραγματικά σημαντικό να μελετηθεί και να γίνει κατανοητή η έννοια της Οργανωσιακής Παρεμπόδισης, προκειμένου να αποφευχθούν τα αρνητικά οργανωσιακά αποτελέσματα που προκαλεί.
The purpose of the present thesis is to investigate the relationship of two opposite perceptional structures, the positive one is the perceived Organisational Virtuousness and the negative one is the perceived Organizational Obstruction with the variables of Extra-role and Intention to Quit, through a parallel mediation model, with mediation variables those of Work Stress and Mindfulness. Quantitative research was conducted to analyze and extract the results, after collecting 318 questionnaires that were designed and completed electronically. Additionally, in this research were adopted non-probability sampling methods, like convenience and snowball sample so as to collect the sample. Concerning the results of the research, it was found that perceived Organizational Virtuousness is positively related to Extra-role Behavior and negatively to Intention to Quit. Furthermore, the Job Stress has been found to partially explain the relationship between Perceived Organizational Virtuousness and Intention to Quit. As well as it partially mediates the relationship between the Perceived Organisational Obstruction and Intention to Quit. In contrast, Mindfulness showed no mediative relation. In addition, it is worth noting that Jobs Stress in relation to the Extra role behavior worked the opposite way, from which was expected based on the bibliography and in that way altered the mediation model. The results of the research are important elements, not only for the existing literature, but also for mediation models, of the concepts of Organizational Virtuousness and Organizational Obstruction. Finally, in an ever-changing organisational environment, the study and application of Organizational Virtuousness practices provides clear competitive advantages for organisations in order to obtain positive organisational results, but at the same time it is really important to study and understand Organizational Obstruction, in order to avoid the negative organisational results that causes.
Λέξη κλειδί :Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή αρετή
Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή παρεμπόδιση
Μοντέλο παράλληλης διαμεσολάβησης
Πρόθεση παραίτησης
Δράσεις πέραν του ρόλου
Εργασιακό άγχος
Perceived organisational obstruction
Parallel mediation model
Intention to quit
Work stress
Perceived organisational virtuousness
Mindfulness
Διαθέσιμο από :2021-04-16 21:34:18
Ημερομηνία έκδοσης :04/15/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-16 21:34:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Symeonidou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf