ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Occupational hazard quantitative assessment for the refinery maintenance activities
Εναλλακτικός τίτλος :Ποσοτική εκτίμηση επικινδυνότητας για τις εργασίες συντήρησης σε περιβάλλον διυλιστηρίου
Δημιουργός :Γεωργιαννάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Ναθαναήλ, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κηρυττόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Λεώπουλος, Βρασίδας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8557
Περίληψη :Although existing quantitative occupational hazard assessment methods are widely used in factories with standardized production methods, these do not specifically cover maintenance activities. Specific causality is presented throughout, to support the reasoning behind this claim.To present existing risk assessment methods, basic theory and operating activity classification procedures are analyzed. Each of those provides key parts for a new special-purpose and custom-built algorithmic solution to the problem, both in terms of qualitative tools and quantitative scope. The basic concept that the risk of accident “R” is the product of frequency of incident multiplied by the respective severity of consequences is acknowledged as true and forms the foundation of this thesis. To rectify this inadequacy -or unsuitability - an algorithmic method of risk assessment classification is proposed. Its purpose is twofold:1. To adequately eliminate subjective assessment of risk by considering premises-specific historical data.2. To concentrate resources and effort to actual high-risk activities, by automating the initial screening procedure.The method can be summarized by the following key topics, in sequential order:1. Establish, define and describe the scope of the occupational hazard assessment. 2. Accumulate and analyze historical data:To calculate the risk “R”, the data required is twofold:i. Incidents records ii. Incident frequency calculation 3. Quantify severity of consequences.4. Assign a severity class to a maintenance activity.5. Combined risk6. Quantify the maintenance-related activity risk of accident RyA subroutine is presented, as part of the new algorithmic method, that can be used to semi-automatically assign a Risk value, according to the new Q-RAM, on a new work order, in a modular manner, according to the limitations and restrictions of the combined task matrix that was introduced. To round up the proposal, suggestions of required resources and recommendations for implementation are made.
Παρόλο που οι υφιστάμενες μέθοδοι ποσοτικής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου βρίσκουν πλέον ευρεία εφαρμογή σε εργοστάσια με σταθερές μεθόδους παραγωγής, αυτές δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε εργασίες συντήρησης. Καταβάλλεται προσπάθεια με παρουσίαση επιχειρημάτων και παραδειγμάτων, ώστε να υποστηριχθεί αυτή η αμφισβήτηση.Αναλύεται η βασική θεωρία και η υφιστάμενη κατηγοριοποίηση εργασιών του υπό εξέταση εργοστασίου. Κάθε μία από τις μεθόδους, παρέχει κρίσιμα τμήματα για τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης αλγοριθμικής λύσης στο πρόβλημα της ποσοτικής εκτίμησης, τόσο με ποιοτικά όσο και με αριθμητικά εργαλεία. Ειδικότερα, η υφιστάμενη θεώρηση ότι η επικινδυνότητα ισούται με το γινόμενο της συχνότητας ενός συμβάντος επί της σοβαρότητας των συνεπειών, αποτελεί τη βάση της παρούσας έρευνας.Στην παρούσα προτείνεται μια αλγοριθμική μέθοδος βάση της οποίας γίνεται κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας, με σκοπό την προσαρμογή των υφιστάμενων μοντέλων στο πρόβλημα της εφαρμογής στους στα πλαίσια ενός τμήματος συντήρησης εργοστασίου. Αυτό γίνεται για δύο λόγους:1. Για να εξαλειφθεί η υποκειμενική εκτίμηση της επικινδυνότητας, η οποία συνήθως είναι απαιτούμενο από τις κλασσικές μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά δεδομένα του εργοστασίου.2. Για να γίνει προτεραιοποίηση των πόρων, στις προσπάθειες βελτίωσης της ασφάλειας εργασίας, αυτοματοποιώντας την διαδικασία αρχικής εκτίμησης της επικινδυνότητάς της.Η μέθοδος με την οποία αναπτύσσεται ο αλγόριθμος, με λογική ακολουθία είναι η κάτωθι:1. Περιγραφή και ορισμός του αντικειμένου της παρούσας εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.2. Συγκέντρωση και ανάλυση ιστορικών δεδομένων:i. Αρχεία συμβάντων.ii. Υπολογισμός συχνότητας συμβάντος. 3. Ποσοτικοποίηση σοβαρότητας συνεπειών.4. Προσδιορισμός κατηγορίας σοβαρότητας ανά τύπο εργασίας.5. Συνδυασμένη διακινδύνευση.6. Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας εργασιών συντήρησης RyΠαρουσιάζεται υπορουτίνα ως τμήμα του αλγόριθμου που μπορεί να αποδώσει ημι-αυτόματα μια τιμή επικινδυνότητας, βάση της νέας Q-RAM, σε μια νέα εντολή εργασίας, σύμφωνα με τα όρια και τους περιορισμούς του πίνακα συνδυασμένης επικινδυνότητας. Για την ολοκλήρωση της πρότασης, έγιναν εισηγήσεις για τους απαιτούμενους πόρους και συστάσεις για τον τρόπο υλοποίησης του αλγόριθμου.
Λέξη κλειδί :Quantitative assessment
Occupational hazard
Maintenance
Ποσοτική εκτίμηση
Επαγγελματικός κίνδυνος
Συντήρηση
Διαθέσιμο από :2021-04-16 20:27:06
Ημερομηνία έκδοσης :04/09/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-16 20:27:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Georgiannakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf