ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λιτή εφοδιαστική και συστήματα διανομής cross docking - Εφαρμογή σε μεγάλη αλυσίδα super market
Εναλλακτικός τίτλος :Lean supply chain and cross docking systems - A case study in a supermarket chain
Δημιουργός :Χανιωτάκης, Ιωάννης
Συντελεστής :Παναγιώτου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πόνης, Σταύρος (Εξεταστής)
Τατσιόπουλος, Ηλίας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :108σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8553
Περίληψη :Στην εφοδιαστική αλυσίδα του λιανικού εμπορίου υπάρχουν αρκετοί τύποι στρατηγικών διανομής που επιλέγονται από τις επιχειρήσεις ενώ τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί η φιλοσοφία του «Λιτού» (Lean thinking) και πιο συγκεκριμένα των Lean Logistics η οποία έχει αρχές ταυτόσημες με αυτές του Lean Production, όπου και πρώτα εφαρμόστηκαν. Η παρούσα εργασία βασίζεται σε μια πραγματική επιχειρηματική υπόθεση η οποία στηρίζεται στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου υπάρχει η αναγκαιότητα για νέες στρατηγικές εφοδιασμού ως απόρροια των ριζικών αλλαγών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια στα κανάλια διανομής του εμπορίου συνδυάζοντας τις αρχές του «Λιτού». Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να εντοπιστούν τα μειονεκτήματα που υπάρχουν στην επιχείρηση έτσι ώστε να προταθούν βελτιώσεις. Για την προσέγγιση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία των μεθοδολογιών Lean και Six Sigma, και συγκεκριμένα το DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control). Τα βασικά προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τη φάση του define ήταν η ανάγκη για μείωση του κόστους αποθεμάτων καθώς και η βελτίωση της πρόβλεψης της ζήτησης, τα οποία αφού έγινε η συλλογή (measure) και η ανάλυση των δεδομένων (analyse) οδήγησαν την επιλογή της διανομής μέσω cross-docking σε συγκεκριμένους προμηθευτές αλλά και την αλλαγή του μοντέλου πρόβλεψης της ζήτησης των καταστημάτων (improve). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των παραπάνω ενώ η εφαρμογή των ενεργειών που προτείνονται παρόλο που είναι εκτός του πλαισίου της παρούσας εργασίας, θα πρέπει να υλοποιηθεί ακολουθώντας και την τελευταία φάση της μεθόδου (control) ώστε να ελεγχθούν τα αποτελέσματα, να γίνουν τυχόν διορθωτικές κινήσεις και η εταιρεία τελικά να αποκομίσει το μέγιστο όφελος λειτουργώντας πάντα στη φιλοσοφία του «Λιτού»
In the retail supply chain, there are several types of distribution strategies chosen by companies. During the last few years, the philosophy of Lean thinking has been adopted and more specifically the one of Lean Logistics which has principles identical to those of Lean Production, where they were first applied. This thesis examines a real business case which is based on its supply chain, as there is a need for new supply strategies as a result of the radical changes that have occurred recently in distribution channels combining the principles of Lean. Tools from the Lean and Six Sigma methodologies were used to approach the problem, and more specific the DMAIC methodology (Define, Measure, Analyse, Improve, Control). The main problems that were identified during the define phase were the need to reduce inventory costs and as well as to improve demand forecasting, which after the collection (measure) and the analysis of the data (analyze) led to the choice of distribution through cross-docking to specific suppliers but also the change of the store demand forecasting model (improve). The results show that there is significant room for improvement while the implementation of the actions proposed, although they are beyond the limits of this thesis, should be implemented following the last phase of the method (control) so as to control the results, to implement any corrective actions and the company finally get the maximum benefit, always operating in the philosophy of "Lean".
Λέξη κλειδί :Εφοδιαστική αλυσίδα
Cross-docking
Supply chain
Lean logistics
Six Sigma
DMAIC
Διαθέσιμο από :2021-04-16 18:56:11
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-16 18:56:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chaniotakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf