ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης
Δημιουργός :Χανιαλάκη, Βαλεντίνα
Συντελεστής :Πουλούδη, Νάνσυ (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8542
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν, η μελέτη της υφιστάμενης μεθοδολογίας Διαχείρισης Έργων λογισμικού του τμήματος ανάπτυξης και διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ ΑΕ και η εξέταση για το αν και πως θα αντικατασταθεί από μια πιο σύγχρονη και ευέλικτη μέθοδο, όπως η Agile. Η υφιστάμενη μεθοδολογία χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και παραγωγή του ΠΣΚΕ εδώ και χρόνια και πλέον εντοπίζονται αρκετές δυσλειτουργίες στην καθημερινή λειτουργία του τμήματος που το αναπτύσσει. Προκειμένου το τμήμα και το σύστημα να μπορέσουν να ακολουθήσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις και αλλαγές της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος, οι μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού που ακολουθούνται, θα πρέπει επίσης να προσαρμόζονται. Για τον σκοπό της έρευνας αυτής, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε άτομα του προσωπικού του τμήματος και έτσι συλλέχθηκαν τα δεδομένα της έρευνας.Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε έντεκα άτομα του τμήματος, στις οποίες εξετάστηκαν οι απόψεις και οι αντιλήψεις τους, σε σχέση με την εταιρεία, το σύστημα, την υφιστάμενη μεθοδολογία που ακολουθείται για την ανάπτυξη του συστήματος και την Agile μεθοδολογία. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων κατέδειξε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σύστημα, δυσλειτουργίες του τμήματος λόγω της μεθόδου που ακολουθεί, ενώ παράλληλα κατέδειξε και ιδιομορφίες που προκύπτουν λόγω του δημόσιου χαρακτήρα της εταιρείας και επηρεάζουν την λειτουργία του τμήματος. Επίσης, αναδείχθηκαν προϋποθέσεις προκειμένου να μεταβεί το τμήμα σε Agile περιβάλλον. Τα ευρήματα της έρευνας απαντούν θετικά στην μετάβαση του τμήματος ΠΣΚΕ, σε μια νέα μεθοδολογία και συγκεκριμένα στην Agile, σε πρώτη φάση, ως προς το κομμάτι της Διαχείρισης Έργων, καθώς η αρχιτεκτονική του υφιστάμενου συστήματος δεν επιτρέπει την χρησιμοποίηση πιο ευέλικτων διαδικασιών παραγωγής. Εντοπίστηκε, πως η μετάπτωση σε Agile περιβάλλον αποτελεί την λύση στα περισσότερα διαδικαστικά και οργανωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα στην διαχείριση των έργων του.
The purpose of this Thesis was to study the existing software project management methodology for development and management of the State Aid Information System of MOU SA and to examine whether and how it will be replaced by a more flexible method, such as Agile. The existing methodology has been used for the development and production of S.A.I.S. for years and now several malfunctions are identified in the daily operation of the developing department. In order for the department and the system to be able to keep up with the growing demands and changes of the external environment, the software development methodologies that are followed will also have to be adapted. For the purpose of this research, interviews were conducted with the staff of the department and thus the data of the research were collected.Eleven people in the department were interviewed, in which their views and perceptions were examined, in relation to the company, the system, the existing methodology and the Agile methodology. The processing of the results of the interviews showed issues related to the system and malfunctions of the department due to the followed method. At the same time, it showed peculiarities that arise due to the public character of the company. Also, conditions were raised in order for the department to move to an Agile environment.The findings of the research respond positively to the transition of the S.A.I.S department, to a new methodology and specifically to Agile, in the first phase, in terms of Project Management, as the architecture of the existing system does not allow the use of more flexible production processes. It was found that the transition to Agile environment is the solution to most of the procedural and organizational problems faced by the department in the management of its projects.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση έργων
Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού
Πληροφοριακά συστήματα
Δημόσιος τομέας
Ευελικτη μεθοδολογία
Project management
Software development methodologies
Information systems
Public sector
Agile methodology
Διαθέσιμο από :2021-04-12 23:38:44
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-12 23:38:44
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chanialaki_2021.pdf

Τύπος: application/pdf