ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Consumers' perception on service rebranding: the case of Aegean Airlines
Εναλλακτικός τίτλος :Η αντίληψη των καταναλωτών στον επαναπροσδιορισμό μιας υπηρεσίας: η περίπτωση της αεροπορικής εταιρίας Aegean
Δημιουργός :Pitta, Viktoria
Πήττα, Βικτώρια
Συντελεστής :Painesis, Grigorios (Επιβλέπων καθηγητής)
Karantinou, Kalipso (Εξεταστής)
Drossos, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8540
Περίληψη :The recent trends in the airline industry in conjunction with the new consumers profile who is younger, more educated, aware and demand high-quality service inspired me to study the rebranding of the service industry by focusing on the recent rebranding event of Aegean airlines, the Greek airline company with the 20 years presence in the market. The analysis was structured around branding concepts like brand awareness, brand image and brand identity and how the brand elements contribute to rebranding. The writing journey is starting with an analysis of the rebranding notion, its definition, the types, and drivers of rebranding and of course the rebranding process. Emphasis was given on the brand’s visual elements that are redesigned or transformed on a rebranding. Attention was given to logo redesign because it is the most distinct element of a brand and affects consumers’ perception of brand image and brand equity. Τhe central axis of the analysis was consumer’s perception towards all those above-mentioned concepts. A qualitative analysis, using IBM SPSS Statistics program, followed to measure consumers’ evaluation on Aegean logo redesign and the new brand identity. The goal was to give insights into Greek consumers’ profiles and draw personas.
Οι πρόσφατες τάσεις στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών σε συνδυασμό με το νέο προφίλ των καταναλωτών που είναι νεότεροι, πιο μορφωμένοι, συνειδητοποιημένοι και απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ενέπνευσαν να μελετήσω την αλλαγή επωνυμίας του κλάδου των υπηρεσιών εστιάζοντας στην πρόσφατη εκδήλωση αλλαγής επωνυμίας της ελληνικής αεροπορικής εταιρίας Aegean, η οποία έχει 20ετή παρουσία στην αγορά. Η ανάλυση διαρθρώθηκε γύρω από έννοιες επωνυμίας όπως η αναγνωσιμότητα της εμπορικής επωνυμίας, η εμπορική εικόνα, η ταυτότητα της εμπορικής επωνυμίας και πώς τα στοιχεία της επωνυμίας συμβάλλουν στην αλλαγή εταιρικής ταυτότητας. Το ταξίδι συγγραφής ξεκινά με μια ανάλυση της έννοιας του rebranding, του ορισμού του, των τύπων και των οδηγών του rebranding και τη διαδικασίας αλλαγής επωνυμίας. Έμφαση δόθηκε στα οπτικά στοιχεία της μάρκας που επανασχεδιάζονται ή μετασχηματίζονται σε ένα rebranding. Αξιοσημείωτη ανάλυση πραγματοποιήθηκε στον επανασχεδιασμό των λογοτύπων, δεδομένου ότι είναι το πιο ξεχωριστό στοιχείο μιας μάρκας και επηρεάζει την αντίληψη των καταναλωτών για την εικόνα της εμπορικής εικόνας και την αξία της εμπορικής επωνυμίας. Ο κεντρικός άξονας σε όλη την ανάλυση ήταν η αντίληψη των καταναλωτών για όλες τις προαναφερθείσες έννοιες. Έπειτα πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση, με χρήση του προγράμματος IBM SPSS Statistics, για τη μέτρηση της αξιολόγησης των καταναλωτών σχετικά με τον επανασχεδιασμό του λογότυπου της Aegean και της νέα ταυτότητα της εταιρίας. Ο στόχος ήταν να δοθούν πληροφορίες για τα προφίλ των Ελλήνων καταναλωτών και να καταγραφούν στοιχεία της προσωπικότητας τους που επηρεάζονται σε ένα rebranding υπηρεσιών τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμες πληροφορίες για τους διαχειριστές της εταιρικής επωνυμίας στο μέλλον.
Λέξη κλειδί :Rebranding
Brand image
Logo
Consumers
Rebranding of services
Αναδημιουργία εταιρικής ταυτότητας
Εμπορική εικόνα
Λογότυπο
Αντίληψη καταναλωτών
Επαναπροσδιορισμός υπηρεσίας
Διαθέσιμο από :2021-04-10 23:33:13
Ημερομηνία έκδοσης :03/04/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-10 23:33:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pitta_2021.pdf

Τύπος: application/pdf