ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μια αγορά και αντιστάθμιση βέλτιστου χαρτοφυλακίου με παράγωγα
Εναλλακτικός τίτλος :Portfolio optimization and optimal portfolio hedging with derivatives
Δημιουργός :Σαγάνης, Γρηγόριος
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δενδραμής, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8521
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της κατασκευής ενός βέλτιστουχαρτοφυλακίου και του ρόλου των παραγώγων στην αντιστάθμιση κινδύνου. Εφαρμόζονταςποσοτική ανάλυση δευτερογενών δεδομένων με δείκτες αναφοράς από 5 χρηματιστήρια(SP500, FTSE 100, FTASE 20, CAC 40, και DAX 30), κατασκευάστηκαν χαρτοφυλάκιατα οποία ακολουθούν τις διακυμάνσεις των δεικτών. Με την εφαρμογή του μοντέλου μέσηςδιακύμανσης (minimum variance) διαπιστώθηκε ότι ένας καλός συνδυασμός περιουσιακώνστοιχείων σε ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να δώσει μέγιστη απόδοση για ένα συγκεκριμένοεπίπεδο κινδύνου.Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι στην επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής αντιστάθμισηςπρέπει να λαμβάνονται υπόψιν το μέγεθος του χαρτοφυλακίου, η μεταβλητότητα των τιμώντων μετοχών που περιλαμβάνει και τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας. Επιπλέον, θα πρέπεινα καθορίζεται ποιοι δείκτες αγοράς ταιριάζουν με το επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο καθώς καιποιος είναι ο συντελεστής βήτα της κάθε μετοχής που περιλαμβάνεται σε αυτό. Τέλος, μεβάση το μοντέλο υπολογισμού του βέλτιστου ποσοστού αντιστάθμισης, φαίνεται ότι ταχρόνια της κρίσης και οι ζημιές που υπέστησαν οι εταιρείες οδήγησαν σε υψηλότεροδανεισμό με αποτέλεσμα να υπερβαίνει κατά πολύ τα καθαρά κέρδη στις περισσότερεςπεριπτώσεις.
The purpose of this dissertation is to investigate the construction of an optimal portfolio andthe role of derivatives in hedging. Applying quantitative analysis of secondary data withbenchmarks from 5 stock exchanges (SP500, FTSE 100, FTASE 20, CAC 40, and DAX30), portfolios were constructed that follow index fluctuations. The minimum variancemodel revealed that the effective combination of assets in a portfolio provides a maximumreturn for a certain level of risk.The findings show that the choice of the best hedging strategy should take into account thesize of the portfolio, the volatility of the company's share prices, and the fundamentals of thecompany. Also, it should be determined which market indicators match the selectedportfolio and what is the beta factor of each share included in it. Finally, based on the modelfor calculating the optimal rate of compensation, it appears that the years of crisis and thelosses suffered by companies have led to higher borrowing, thus far exceeding net profits inmost cases.
Λέξη κλειδί :Αντιστάθμιση κινδύνου
Διαχείριση κινδύνου
Παράγωγα
Βέλτιστο χαρτοφυλάκιο
Δείκτες
Hedging
Risk management
Derivatives
Optimal portfolio
Indices
Διαθέσιμο από :2021-04-01 15:42:04
Ημερομηνία έκδοσης :04/01/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-01 15:42:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Saganis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf