ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Communications plan for the Greek National Tourism Organization
Εναλλακτικός τίτλος :Επικοινωνιακό πλάνο για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Δημιουργός :Mazarakis, Konstantinos
Μαζαράκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Kokkinaki, Flora (Επιβλέπων καθηγητής)
Painesis, Grigorios (Εξεταστής)
Indounas, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :107p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8506
Περίληψη :The dissertation presents a new communication plan for the Greek National Tourism Organization. With competitiveness between countries rising and the Covid-19 pandemic affecting the global tourism sector, this proposed plan aims not only for Greek tourism to overcome the pandemic, but to make the country one of the top ten destinations worldwide. To this end, we review the literature on the key tools for destination marketing. We then carry out an analysis of the main countries-competitors of Greece in the tourism sector, as well as a survey of the opinion and views of the public. With the theoretical background and the results of the surveys, we then analyze the plan that includes all the necessary communication actions that it proposes to take place as well as important elements of the plan such as its evaluation and budget.
Η εργασία παρουσιάζει ένα νέο πλάνο επικοινωνίας για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Με την ανταγωνιστικότατα μεταξύ των χωρών να αυξάνεται και την πανδημία του κορονοϊού να έχει πλήξει τον παγκόσμιο τουριστικό τομέα, αυτό το προτεινόμενο πλάνο έχει στόχο όχι μόνο ο ελληνικός τουρισμός να ξεπεράσει το χτύπημα της πανδημίας, αλλά να καταστήσει την χώρα έναν από τους δέκα κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως. Για τον σκοπό αυτό, εξετάζουμε την βιβλιογραφία σχετικά με τα βασικά εργαλεία για το μάρκετινγκ προορισμού. Στη συνέχεια πραγματοποιούμε μια ανάλυση των βασικών ανταγωνιστριών χωρών της Ελλάδας στον τομέα του τουρισμού, αλλά και μια έρευνα για την γνώμη και τις απόψεις του κοινού. Με το θεωρητικό υπόβαθρο και τα αποτελέσματα των ερευνών αναλύουμε στην συνέχεια το πλάνο που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες επικοινωνιακές ενέργειες που προτείνει να πραγματοποιηθούν καθώς επίσης σημαντικά στοιχεία του πλάνου όπως η αξιολόγηση και ο προϋπολογισμός του.
Λέξη κλειδί :Communication plan
Greek Tourism Organization
Επικοινωνιακό πλάνο
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Διαθέσιμο από :2021-03-29 18:08:12
Ημερομηνία έκδοσης :02/12/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-29 18:08:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mazarakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf