ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Strategic environmental policy with financial institutions
Εναλλακτικός τίτλος :Στρατηγική περιβαλλοντική πολιτική με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Δημιουργός :Zaronikola, Vasiliki
Ζαρονικόλα, Βασιλική
Συντελεστής :Antoniou, Fabio (Επιβλέπων καθηγητής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Dioikitopoulos, Evangelos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :40p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8492
Περίληψη :The subject of this paper is based on the strategic environmental policy which is reflected through a game. In other words, an extensive analysis of a three-stage theoretical model that takes place between two countries where each country consists of a producer, a bank and a government, as well as a comparison of cases where the government sets taxes or standards. The results are presented in each case and are evaluated. Finally, it mentions the way in which the decisions taken by the financial institution that is the bank are influenced.
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας βασίζεται στην στρατηγική περιβαλλοντικήπολιτική η οποία αποτυπώνεται μέσα από ένα παίγνιο. Γίνεται δηλαδή, μια εκτενής ανάλυση ενός θεωρητικού μοντέλου τριών σταδίου που διαδραματίζεται ανάμεσα σεδύο χώρες όπου κάθε χώρα αποτελείται από έναν παραγωγό, μια τράπεζα και μιακυβέρνηση, καθώς και η σύγκριση των περιπτώσεων όταν η κυβέρνηση θέτει φόρους ή πρότυπα. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση και γίνεται εκτίμηση αυτών. Τέλος, αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται οιαποφάσεις που λαμβάνει χρηματοδοτικός φορέας που είναι η τράπεζα.
Λέξη κλειδί :Environmental policy
Emission taxes
Emission standards
Environmental game
Bank loans
Περιβαλλοντική πολιτική
Φόροι εκπομπών
Πρότυπα εκπομπών
Περιβαλλοντικό παίγνιο
Τραπεζικά δάνεια
Διαθέσιμο από :2021-03-29 22:35:19
Ημερομηνία έκδοσης :03/23/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-29 22:35:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zaronikola_2021.pdf

Τύπος: application/pdf