ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of psychological factors on online self-presentation: a systematic literature review
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων στην ηλεκτρονική αυτοπαρουσίαση: μία συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση
Δημιουργός :Milionis, Alexandros D.
Μηλιώνης, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Karantinou, Kalipso (Επιβλέπων καθηγητής)
Skarmeas, Dionysios (Εξεταστής)
Indounas, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Self-presentation is a term that has been around for a while, however when combined with the online digital environment of our era it creates a contemporary topic that researchers have been looking into mainly the last decade. This review focuses on the total of psychological factors affecting online self-presentation, requiring a very meticulous and exhaustive search process, hence the methodology of systematic literature review was selected. It essentially produces an academic guide containing all the necessary information and findings on the topic. It synthesizes all relevant studies regarding online self-presentation, analyse them, and provide findings regarding their demographics, methodologies and variable relationships examined. The review comprises of five main chapters: introduction, literature review, methodology, results, and conclusion. The literature review chapter maintains a gateway role, as it enlightens the reader about the basic elements of the topic. The methodology chapter presents the way the research question was formed via the implementation of the PICO framework. The whole literature search method for relevant studies is presented, together with the inclusion and exclusion criteria, accompanied by the process of relevance appraisal, data extraction and synthesis, all according to the standards set by the PRISMA guidelines. The analysis produced five big thematic groups, according to the independent variables of the studies. These five thematic groups refer to the concepts of: big five personality traits, the dark triad, negative affectivity, motives & strategies, and finally cognition. The results showcase that all thematic groups significantly influence how social network sites users present themselves online and the frequency in which they use and interact with social network sites.
Η αυτοπαρουσίαση είναι ένας όρος που υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο όταν συνδυάζεται με το διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον της εποχής μας δημιουργεί ένα σύγχρονο θέμα που οι ερευνητές εξέταζουν κυρίως την τελευταία δεκαετία. Αυτή η ανασκόπηση επικεντρώνεται στο σύνολο των ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την διαδικτυακή αυτοπαρουσίαση, απαιτώντας μια πολύ σχολαστική και εξαντλητική διαδικασία αναζήτησης, επομένως επιλέχθηκε η μεθοδολογία της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ουσιαστικά παράγει έναν ακαδημαϊκό οδηγό που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ευρήματα σχετικά με το θέμα. Συνθέτει όλες τις μελέτες σχετικά με την αυτοπαρουσίαση στο διαδίκτυο, τις αναλύει και παρέχει ευρήματα για τα δημογραφικά στοιχεία, τις μεθοδολογίες και τις σχέσεις μεταβλητών που εξετάστηκαν. Η διπλωματική αποτελείται από πέντε κύρια κεφάλαια: εισαγωγή, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, μεθοδολογία, αποτελέσματα και συμπεράσματα. Το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης διαφωτίζει τον αναγνώστη σχετικά με τα βασικά στοιχεία του θέματος. Το κεφάλαιο της μεθοδολογίας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε το ερευνητικό ερώτημα μέσω της εφαρμογής του πλαισίου PICO. Παρουσιάζεται ολόκληρη η μέθοδος αναζήτησης βιβλιογραφίας για σχετικές μελέτες, μαζί με τα κριτήρια συμπερίληψης και αποκλεισμού, που συνοδεύονται από τη διαδικασία αξιολόγησης συνάφειας, εξαγωγής και σύνθεσης δεδομένων, όλα σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται από τις οδηγίες του PRISMA. Η ανάλυση παρήγαγε πέντε μεγάλες θεματικές ομάδες, σύμφωνα με τις ανεξάρτητες μεταβλητές των μελετών. Αυτές οι πέντε θεματικές ομάδες αναφέρονται στις έννοιες: τα πέντε μεγάλα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τη σκοτεινή τριάδα, την αρνητική συναισθηματικότητα, τα κίνητρα και τις στρατηγικές και τη γνωστική λειτουργία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλες οι θεματικές ομάδες επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες ιστότοπων κοινωνικών δικτύων παρουσιάζουν τον εαυτό τους στο διαδίκτυο και τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν με αυτά.
Λέξη κλειδί :Self-presentation
Social networks sites
Psychological factors
Social media
Online identity
Αυτοπαρουσίαση
Ιστότοποι κοινωνικών δικτύων
Ψυχολογικοί παράγοντες
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διαδικτυακή ταυτότητα
Δημιουργήθηκε :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-29 20:42:11
Ημερομηνία αποδοχής :2021-03-31 13:31:04
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Milionis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf