ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημιουργία marketing plan ενός boutique hotel στην ελληνική αγορά
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing plan of a boutique hotel in the Greek market
Δημιουργός :Ντάμας, Βασίλης
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8477
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπό την παρουσίαση ενός marketing plan για τη σύσταση ενός boutique ξενοδοχείου στην ελληνική αγορά τουρισμού. Στόχος του σχεδίου είναι το λανσάρισμα μιας νέας επιχείρησης, η οποία φιλοδοξεί να διεισδύσει στην μεσογειακή αγορά boutique φιλοξενίας, ενισχύοντας τη δράση των ελληνικών ξενοδοχείων προς τον θεματικό τουρισμό, και συγκεκριμένα τον πολυτελή αγροτουρισμό.Ξεκινάει με τη θεωρητική επισκόπηση του marketing plan, όπου δομείται ο σκελετός της εργασίας βάσει της θεωρίας του marketing και της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του concept της επιχείρησης, και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στην αγορά φιλοξενίας, μέσω δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας, με σκοπό τον εντοπισμό των τάσεων στο ταξιδιωτικό κοινό την εποχή της πανδημίας του COVID19. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας βοηθούν να καταλήξουμε στο ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του boutique hotel και ποια τα ρίσκα και οι ευκαιρίες της αγοράς. Ακολουθεί η αντίστοιχη στοχοθέτηση του marketing plan, και η δημιουργία της κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξή τους. Η στρατηγική marketing περιλαμβάνει την τμηματοποίηση της αγοράς, με βάση τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, και την τοποθέτηση στο τμήμα που μας ενδιαφέρει μέσω του κατάλληλου μίγματος marketing (προϊόν, τιμολόγηση, διανομή, προβολή).Η εργασία ολοκληρώνεται με την στρατηγική υλοποίησης του marketing plan, όσον αφορά τις εργασίες που πρέπει να προγραμματιστούν για το λανσάρισμα την λειτουργία και την ανάπτυξη του boutique hotel, τον προϋπολογισμό των εργασιών, την ανάθεση στα κατάλληλα άτομα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους. Τέλος θα αξιολογηθεί η πορεία της υλοποίησης με τη διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων και το κατάλληλο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας.
This thesis has been issued in the context of the MBA program of the Athens University of Economics, aiming to present a marketing plan to establish a boutique hotel in the Greek touristic market. The goal of this project is to launch a new business, which aspires to penetrate the Mediterranean boutique hospitality market, strengthening the presence of Greek hotels in the international thematic tourism, specifically in the luxury agritourism. It starts with the theoretical review of the marketing plan, where the framework of the thesis is structured based on the theory of marketing and the international bibliography. Then we display the company's concept and the analysis of the current situation within the hospitality market, via a secondary and a primary research, in order to identify potential trends in the travel preferences during the pandemic of COVID19. The results of the research will help us to detect the competitive advantages of the boutique hotel and identify the risks and opportunities of the market. Followed by the corresponding targets of the marketing plan, and the creation of the appropriate strategy to achieve them. The marketing strategy includes the market's segmentation, based on travelers' preferences, and then placement in the segment we are interested in via the appropriate marketing mix (product, pricing, distribution, promotion).The thesis is being completed with the implementation strategy of the marketing plan, including the activities that must be planned to launch and operate the boutique hotel, the budget of the activities, their assignment to the appropriate personnel and the schedule of their completion. Finally, the course of implementation will be evaluated by developing alternative scenarios and the appropriate action plan to counter uncertainty.
Λέξη κλειδί :Σχέδιο μάρκετινγκ
Μπουτίκ ξενοδοχείο
Μεσόγειος
Ελλάδα
Αγροτουρισμός
Marketing plan
Boutique hotel
Mediterranean
Greece
Agritourism
Διαθέσιμο από :2021-03-25 22:25:39
Ημερομηνία έκδοσης :02/04/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-25 22:25:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Damas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf

Damas_2021.zip