ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Tax havens and income inequality: the hidden dimension of globalization
Εναλλακτικός τίτλος :Φορολογικοί παράδεισοι και οικονομική ανισότητα: η κρυμμένη διάσταση της παγκοσμιοποίησης
Δημιουργός :Psomatakis, Theodosios
Ψωματάκης, Θεοδόσιος
Συντελεστής :Dioikitopoulos, Evangelos (Επιβλέπων καθηγητής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Antoniou, Fabio (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η παρούσα διπλωματική αποτελεί ένα πρώιμο στάδιο έρευνας στο θέμα που πραγματεύεται και κατ’ επέκταση υπόκειται σε περαιτέρω ανάλυση και αναθεώρηση.
Φυσική περιγραφή :100p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8471
Περίληψη :This dissertation examines both theoretically and empirically the hypothesis which states that the increasing use of the international tax dodging industry by a country leads to higher income inequality within this country. From the theoretical perspective, I synthesize the structure of the potential causal relation between the two phenomena, which comprises both direct and indirect effects. It turns out that the two basic features of the industry which are responsible for the emergence of this causal relation are the unequal accessibility and the presence of negative externalities. In addition, inside this framework, I develop a simple model which formalizes a part of the above structure. From the empirical perspective, I conduct a cross-country panel data empirical analysis based on 9 OECD countries. The corresponding empirical results do not contradict neither the basic hypothesis nor the testable hypothesis of the model.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τόσο θεωρητικά, όσο και εμπειρικά την υπόθεση που υποστηρίζει ότι η αυξανόμενη χρήση του παγκόσμιου συστήματος φοροδιαφυγής από μία χώρα οδηγεί σε αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας στη χώρα αυτή. Από θεωρητικής πλευράς συνθέτω τη δομή της δυνητικής αιτιατής σχέσης μεταξύ των δύο φαινομένων, η οποία περιλαμβάνει τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα κανάλια. Προκύπτει ότι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη αυτής της αιτιατής σχέσης είναι η άνιση προσβασιμότητα και η παρουσία αρνητικών εξωτερικοτήτων. Επιπλέον, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αναπτύσσω ένα απλό μοντέλο που επισημοποιεί ένα μέρος της παραπάνω δομής. Από εμπειρικής πλευράς διεξάγω μία cross-country panel data εμπειρική ανάλυση βασιζόμενος σε 9 χώρες του ΟΟΣΑ. Τα αντίστοιχα εμπειρικά αποτελέσματα δε διαψεύδουν ούτε τη βασική υπόθεση της διπλωματικής εργασίας, αλλά ούτε και την ελέγξιμη υπόθεση του μοντέλου.
Λέξη κλειδί :Tax havens
Income inequality
Globalization
Φορολογικοί παράδεισοι
Εισοδηματική ανισότητα
Παγκοσμιοποίηση
Διαθέσιμο από :2024-03-10
Ημερομηνία έκδοσης :02/26/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-10 21:49:11
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :