ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ (marketing plan) για την εταιρεία Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing plan of Pantelis Papadopoulos S.A.
Δημιουργός :Βαχαβιώλος, Φώτιος
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8469
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται το πρόγραμμα Marketing που θα ακολουθήσει η εταιρεία Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ, φιλοδοξώντας να παραμείνει η ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο των μικρών γεωργικών μηχανημάτων, με τα προιοντικά brands που διαθέτει καθώς και με νέα που πρόκειται να αποκτήσει, να ενισχύσει το όνομά της περαιτέρω στη συνείδηση του καταναλωτή και τέλος να οδηγηθεί σε αύξηση κερδών.Αρχικά γίνεται η θεωρητική επισκόπηση του προγράμματος μάρκετινγκ, όπου περιγράφεται, πως σύμφωνα με τη θεωρία και τη διεθνή βιβλιογραφία θα πρέπει να δομηθεί ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία.Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρωτογενής έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Για τις ανάγκες της διπλωματικής πραγματοποιήσαμε τόσο ποιοτική (Ερωτηματολόγιο με τους αρμόδιους της εταιρείας) όσο και ποσοτική έρευνα (Ερωτηματολόγιο που απάντησαν τα συνεργαζόμενα καταστήματα). Το ερωτηματολόγιο της ποιοτικής έρευνας ήτανε δείγμα ευκολίας και όσο αφορά το ερωτηματολόγιο της ποσοτικής έρευνας συλλέχθηκαν 166 απαντήσεις. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με το SPSS και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα. Τα πιο σημαντικά είναι ότι παράγοντες επιτυχίας της εταιρείας είναι η μεγάλη γκάμα των ποιοτικών της brands, η εταιρεία θα πρέπει να επενδύσει στη διαφήμιση από το Internet, τα Social media και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και παρόλα την έντονη οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα, η πλειοψηφία των καταναλωτών συνεχίζει να ζητά επώνυμα brands μηχανημάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στόχοι που καλείται να πετύχει η εταιρεία και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Οι στόχοι έχουν τεθεί από την κεντρική διοίκηση. Επιδιώκεται η διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας στον κλάδο μέσω της αύξησης του μεριδίου αγοράς και περισσοτέρων πωλήσεων, η αύξηση του λειτουργικού κέρδους της εταιρείας και η επίτευξη νέων στόχων και προκλήσεων, όπως διανομή μερισμάτων, εκκίνηση συνεργασίας με νέους προμηθευτές και άλλα.Στην συνέχεια ως προς την στρατηγική, σε πρώτη φάση γίνεται τμηματοποίηση της αγοράς, έπειτα γίνεται η στόχευση, ακολουθεί η τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρείας βάσης του perception τους από το καταναλωτικό κοινό, διευκρινίζεται η εμπορική πολιτική που θα ακολουθηθεί, μετά η πολιτική τιμολόγησης των προιοντικών της brands, και ολοκληρώνεται η στρατηγική με την διανομή και την επικοινωνία, με το καταναλωτικό κοινό. Ολοκληρώνοντας αποφασίζεται η στρατηγική για την υλοποίηση του σχεδίου μας. Πρώτα εγκρίνεται ο προϋπολογισμός που θα δαπανηθεί για το Marketing του κάθε προιοντικού Brand, μετά αναλύετε το χρονοδιάγραμμα για το λανσάρισμα του συνόλου τους και τέλος ανατίθενται συγκεκριμένες ευθύνες σε άτομα ή τμήματα, για την υλοποίηση του προγράμματός. Η στρατηγική κλείνει με τακτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων. Τελειώνουμε, κάνοντας προσπάθεια να εντοπιστούν δυσμενή σενάρια, όπως η επιδείνωση της οικονομίας λόγω του Κορωνοϊού, ή η ύπαρξη μιας ελλαττωματικής σειράς προϊόντων ή η είσοδος νέων ανταγωνιστών με ίδια προιοντικά είδη. Για κάθε ένα από αυτά σχεδιάζεται αντίστοιχο σχέδιο δράσης διάσωσης του προγράμματος, ή περιορισμό της ζημιάς.
In this thesis is presented the Marketing program that will follow the company Pantelis Papadopoulos SA, aspiring to remain the leading force in the field of small agricultural machinery, with the product brands it has as well as with new ones that it is going to acquire, to strengthen its name further into the consciousness of the consumer and finally lead to an increase in profits.First, the theoretical overview of the marketing program is made, where it is described that according to the theory and the international literature, a marketing program should be structured for a product or a service.The following is the primary research carried out. For the needs of the diploma, we carried out both qualitative (Questionnaire with the responsible people of the company) and quantitative research (Questionnaire answered by the cooperating stores). The qualitative research questionnaire was a sample of convenience and as far as the quantitative research questionnaire was concerned, 166 responses were collected.The data were processed with SPSS and useful conclusions were drawn. The most important thing is that the company's success factors are the wide range of quality brands, the company should invest in advertising from the Internet, Social media and the Media and despite the severe economic crisis experienced by the country, the majority of consumers continue to ask for branded machine brands.The next chapter presents the goals that the company is called to achieve and the strategy that will be followed. The goals have been set by the central administration. The aim is to maintain the leading position in the industry by increasing the market share and more sales, increasing the company's operating profit and achieving new goals and challenges, such as dividend distribution, starting cooperation with new suppliers and more.Then in terms of strategy, in the first phase the market is segmented, then the targeting is done, then the placement of the company's products is based on their perception by the consumer public, the commercial policy that will be followed is clarified, then the pricing policy of the products of brands, and completes the strategy with distribution and communication, with the consumer public.In conclusion, the strategy for the implementation of our plan is decided. First the budget that will be spent for the Marketing of each product Brand is approved, then you analyze the schedule for the launch of all of them and finally specific responsibilities are assigned to individuals or departments, for the implementation of the program.The strategy closes with regular monitoring of results. We end up trying to identify unfavorable scenarios, such as the deterioration of the economy due to the Koronovirus, or the existence of a defective product line or the entry of new competitors with the same product types. For each of them a corresponding rescue plan of the program is planned, or damage reduction.
Λέξη κλειδί :Σχέδιο μάρκετινγκ
Στόχοι
Στρατηγική
Marketing plan
Goals
Strategy
Διαθέσιμο από :2021-03-22 18:01:12
Ημερομηνία έκδοσης :02/16/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-22 18:01:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vachaviolos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf

Vachaviolos_2021.zip