ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερεύνηση της καινοτομίας, της ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των εργαζομένων δημοσίων οργανισμών στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Μελέτη περίπτωσης: Γενικό Χημείο του Κράτους
Εναλλακτικός τίτλος :Investigating the innovation, satisfaction and trust of employees of public organizations in quality assurance systems. Case study: General Chemical State Laboratory
Δημιουργός :Μακεδονοπούλου, Στυλιανή
Συντελεστής :Βουδούρη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Λιούκας, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Δεληγιάννη, Ιωάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :151σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8464
Περίληψη :Ο Δημόσιος τομέας καλείται τα τελευταία χρόνια να προσαρμοστεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να προσπαθεί να ενσωματώσει, με ταχύτητα ασύλληπτη για τις μέχρι τώρα δυνατότητές του, τεχνολογικές και διοικητικές αλλαγές σε όλες τις δομικές του λειτουργίες. Τόσο η οικονομική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα μας όσο και η εκτόξευση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποκάλυψαν τις παθογένειες, τις δομικές αδυναμίες και τα λειτουργικά προβλήματα στους τρόπους διοίκησης των δημοσίων οργανισμών. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης των δομών η προσαρμογή και η υιοθέτηση νέων στρατηγικών, που στηρίζονται στην ενδυνάμωση και συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, στη δημιουργία οργανωσιακής κουλτούρας, στον προσανατολισμό στον πελάτη και βέβαια στην ηγεσία. Η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας είναι μια καινοτομία που ικανοποιεί μεγάλο μέρος των παραπάνω χαρακτηριστικών. Στην παρούσα εργασία μελετάται η αίσθηση καινοτομίας των εργαζομένων χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης τον Οργανισμό του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) ο οποίος υιοθέτησε τα συστήματα ποιότητας πολύ πριν τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Ο Οργανισμός στελεχώνεται από προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης ο οποίος στηρίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Θα μπορούσε λοιπόν να αποτελέσει παράδειγμα μελέτης ώστε να συσχετισθεί η καινοτομία που παρουσιάζεται στον Οργανισμό με την ικανοποίηση των εργαζομένων και τη δέσμευση που επιδεικνύουν στα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται. Η μελέτη αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη χάραξη στρατηγικής η οποία θα ευνοεί την ανάπτυξη καινοτόμου συμπεριφοράς με τη συμμετοχική δράση των εργαζομένων. Επίσης θα μπορούσε να επεκταθεί σε άλλους Οργανισμούς του Δημόσιου τομέα οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες καινοτομίας. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια βιβλιογραφική προσέγγιση των εννοιών όπως η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η εφαρμογή τους στο δημόσιο τομέα. Στη συνέχεια επιχειρείται η αναφορά στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στα κριτήρια τα οποία καθορίζουν την εφαρμογή της. Ακολουθεί η περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των υπηρεσιών του ΓΧΚ καθώς και η διαμόρφωση της αποστολής, του οράματος και της πολιτικής ποιότητας του Οργανισμού. Περιγράφονται τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται από το 1999 μέχρι σήμερα και γίνεται μια συγκριτική μελέτη της εξέλιξης και διεύρυνσής τους μέσα από τα πρακτικά ολικής ανασκόπησης επιλεγμένων ετών. Στο δεύτερο μέρος γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου με το οποίο επιχειρείται η διερεύνηση του βαθμού δέσμευσης των εργαζόμενων στα περιγραφόμενα συστήματα ποιότητας και της εμπιστοσύνης που έχουν απέναντι στις αποφάσεις του Οργανισμού. Παράλληλα μετριέται η αίσθηση καινοτομίας που έχουν οι εργαζόμενοι τόσο για τον Οργανισμό όσο και για την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν. Επίσης ελέγχεται η προαγωγή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Τέλος δίνεται η δυνατότητας επισήμανσης προβλημάτων εφαρμογής που σχετίζονται με το σύστημα ποιότητας αλλά και των πλεονεκτημάτων μετά την υιοθέτησή του.
These last years the public sector is called to adjust to a continuously changing environment and is trying to integrate, at a speed unimaginable for its potential so far, technological and administrative changes in all its structural functions. Both the economic crisis facing our country and the launch of the possibilities of e-Government revealed the pathologies, structural weaknesses and operational problems in the ways in which public bodies are governed. It is now a matter of survival of the structures to adapt and adopt new strategies, based on the empowerment and participation of human resources, the creation of an organizational culture, the orientation of the client and of course the leadership. The implementation of quality assurance systems is an innovation that satisfies many of the above features. In the present work, the sense of innovation of the employees is studied, using as a case study the Organization of the General Chemical State Laboratory (GCSL) which adopted the quality systems long before the rest of the public sector. The Organization is staffed by higher education employees who support the provision of quality services to society. It could therefore be an example of a study to correlate the innovation presented in the Organization with the satisfaction of the employees and the commitment they show in the quality systems that are applied. This study could be used to develop a strategy that will foster the development of innovative behavior through employee participatory action. It could also be extended to other Public Sector Organizations wishing to develop innovation skills.The first part takes a bibliographical approach to the concepts to be mentioned such as innovation, entrepreneurship and their application in the public sector. Αn attempt is made to refer to the Total Quality Management and the criteria that determine its application. The following is a description of the structure and functioning of the GCSL services as well as the formulation of the Agency's mission, vision and quality policy. The quality systems applied from 1999 to the present day are described and a comparative study of their evolution and expansion is carried out through the minutes of comprehensive review of selected years. The second part provides the results of the questionnaire which attempts to measure the degree of commitment of officials to the quality systems described and their confidence in the Agency's decisions. At the same time, the sense of innovation that employees have for both the Agency and the Department in which they serve is measured. The promotion of the quality of services provided to the community is also monitored. Finally, it is possible to identify implementation problems related to the quality system and the advantages after its adoption.
Λέξη κλειδί :Δημόσιος τομέας
Καινοτομία
Μελέτη περίπτωσης
Ολική ποιότητα
Ικανοποίηση εργαζομένων
Public sector
Innovation
Case study
Total quality
Employee satisfaction
Διαθέσιμο από :2021-03-19 23:11:46
Ημερομηνία έκδοσης :02/04/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-19 23:11:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Makedonopoulou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf