ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Outsourcing: πόσο διαδεδομένο είναι στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι αποδοτικό
Εναλλακτικός τίτλος :Outsourcing: how much widespread is it among companies in Greece and under what conditions is it efficient?
Δημιουργός :Ραϋμόνδου, Ελένη
Συντελεστής :Παπαδάκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8461
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η τακτική της ανάθεσης δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει κατά πόσο αυτή η μέθοδος οργάνωσης εργασίας είναι διαδεδομένη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αν παράγοντες όπως ο κλάδος δραστηριοποίησης της επιχείρησης και η τοποθεσία της παίζουν ρόλο στην επιλογή ή όχι της τακτικής του outsourcing. Επίσης, θα μελετηθούν τα κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην απόφαση να αναθέσουν κάποια ή κάποιες από τις δραστηριότητές τους σε τρίτους συνεργάτες. Παράλληλα, θα μελετηθούν και τα μειονεκτήματα και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την προαναφερθείσα επιλογή. Όλα τα παραπάνω θα βοηθήσουν στην κατανόηση του φαινομένου, ώστε στη συνέχεια να μελετηθεί η επίδραση του τόσο στον μικρόκοσμο μιας επιχείρησης όσο και στο επίπεδο της εθνικής οικονομίας.Στη συνέχεια, αναλύονται οι επιδράσεις του outsourcing στις συνθήκες απασχόλησης που επικρατούν στην Ελλάδα, τόσο σε ότι αφορά την αύξηση ή τη μείωση των θέσεων εργασίας και τη φύση αυτών όσο και τις μεθόδους άσκησης διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που οι επιχειρήσεις ωθήθηκαν να υιοθετήσουν και να προσαρμόσουν στις κουλτούρες του με αφορμή την ανάθεση κάποιων δραστηριοτήτων τους σε συνεργάτες. Έπειτα, αναλύονται οι προοπτικές που δίνονται στις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω του outsourcing, και πιο συγκεκριμένα η δυνατότητα να ενταχθούν σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και να διεθνοποιηθούν μέσα είτε από την ανάληψη δραστηριοτήτων ξένων επιχειρήσεων είτε μέσα από την ανάθεση δικών τους δραστηριοτήτων σε ξένες επιχειρήσεις.Ως αποτέλεσμα της μελέτης σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα γεννάται ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, αυτό περί της αποτελεσματικότητας του outsourcing. Έτσι, λοιπόν, μελετώνται η επίδραση του outsourcing στις επιχειρήσεις και κατά πόσο αυτή η τακτική οργάνωσης εργασίας συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της επιχείρησης και, φυσικά, οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαύσουν πράγματι όλα τα προαναφερθέντα οφέλη.
This paper’s purpose is the study of outsourcing phenomenon and especially how much familiar the Greek companies are with it. This study starts with the reference of the advantages and disadvantages of outsourcing in order to be clear the motivations and the dangers for the companies that apply it. In addition, through this study are examined the effect of outsourcing in national economy and employment and the development prospects that are provided to the companies in Greece through it. Finally, it is examined the circumstances under which the outsourcing method can be effective for the companies that choose to adopt it and how they can eliminate its disadvantages and possible dangers.
Λέξη κλειδί :Εξωτερική ανάθεση
Εκχώρηση
Ελλάδα
Επιχειρήσεις
Outsourcing
Effectiveness
Greece
Business
Διαθέσιμο από :2021-03-22 21:41:00
Ημερομηνία έκδοσης :03/02/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-22 21:41:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Raymondou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf