ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τhe effects of IMO 2020 on shipping industry
Εναλλακτικός τίτλος :Οι συνέπειες της ρύθμισης ΙΜΟ 2020 στη ναυτιλία
Δημιουργός :Raptodimou, Christina
Ραπτοδήμου, Χριστίνα
Συντελεστής :Paroussos, Leonidas (Επιβλέπων καθηγητής)
Halkos, George (Εξεταστής)
Leopoulos, Vrasidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8443
Περίληψη :The purpose of this thesis is to analyse the effects of IMO 2020 regulations on shipping industry. Particular emphasis is given on the dry bulk sector and the postimplementation era, including latest global developments such as OPEC cuts and Corona effects. In this way are presenting emissions, regulations, bunker fuel pricing, which affect the seaborne trade. The legal frame of the Sulphur cap, verification and enforcement are also analysed. Commentaries on approved technological options and their influence on freight rates, ships prices and commodities are also mentioned. Last but not least there is a cost / benefit analysis on the dry bulk segment. In this way the main objective of this research is the study and the evaluation of the role of IMO 2020on the designing and the operation of the modern shipping industry. For the implementation of this objective is used the quantitative method, as the participants and based on the data of this study are introduced IMO 2020’s regulations on shipping industry in last years. In particular, an analysis of scrubber installation versus compliant fuel results that the scrubber option is a financially healthy decision in the long run. However, shipping firms are still reluctant to adopt this method and prefer using the compliant fuel taking advantage of current competitive prices. Moreover, using price elasticity of demand it is proven that bunker prices are also affecting, in a small but interested percentage, freight rates by either using. Very low sulphur fuel oil (Vlsfo) or High sulphur fuel oil (Hsfo) by fitting a scrubber.
Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να αναλύσει τα αποτελέσματα των κανονισμών του IMO 2020 στη ναυτιλία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα του ξηρού χύδην φορτίου και στα αποτελέσματα της εφαρμογής του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων παγκόσμιων εξελίξεων, όπως τις περικοπές του “OPEC” και τα αποτελέσματα της πανδημίας του Κοροναϊού. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται μερικοί από τους λόγους που επηρεάζουν το θαλάσσιο εμπόριο, όπως οι εκπομπές αερίων, η νομοθεσία, το κόστος καυσίμων. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά του νομικού πλαισίου του Κανονισμού, επαλήθευση και εφαρμογή του. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι εγκεκριμένες τεχνολογικές επιλογές για την εφαρμογή του κανονισμού, η επιρροή στα ναύλα, στις τιμές των πλοίων και στα εμπορεύματα κάτω από την ανάλυση κόστους / οφέλους στον τομέα του ξηρού χύδην φορτίου. Στόχος αυτής της έρευνας είναι η μελέτη και η αξιολόγηση του ρόλου του IMO 2020 κανονισμού σχετικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία της σύγχρονης ναυτιλιακής βιομηχανίας. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου χρησιμοποιείται η ποσοτική μέθοδος και πιο συγκεκριμένα δύο μελέτες περίπτωσης. Συγκεκριμένα, μια ανάλυση της εγκατάστασης “scrubber” σε σχέση με τα συμβατά καύσιμα, όπου προκύπτει ότι η επιλογή “scrubber” είναι μια οικονομικά κερδοφόρα επιλογή μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να διστάζουν να υιοθετήσουν αυτή τη μέθοδο και να προτιμάνε να χρησιμοποιούν το νέο καύσιμο που συμμορφώνεται με τον νέο κανονισμό, εκμεταλλευόμενοι τις τρέχουσες ανταγωνιστικές τιμές. Επιλέον, χρησιμοποιώντας την ελαστικότητα ζήτησης αποδεικνύεται ότι οι τιμές των καυσίμων επηρεάζουν τις τιμές των ναύλων, σε σχετικά μικρό αλλά ενδιαφέρον ποσοστό, είτε χρησιμοποιώντας το νέο προιόν (Vlsfo) είτε το παλιό προιόν (Hsfo) με την τοποθέτηση “scrubber”.
Λέξη κλειδί :IMO 2020
Scrubber
VLSFO
Καθαριστής
Προϊόν
Διαθέσιμο από :2021-03-22 17:06:00
Ημερομηνία έκδοσης :03/19/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-22 17:06:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Raptodimou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf