ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Business process reengineering during IFRS 16 implementation. The case of a bank
Εναλλακτικός τίτλος :Επανασχεδιασμός επιχειρησιακής διαδικασίας κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. Η περίπτωση μιας τράπεζας
Δημιουργός :Καμπίτσης, Γεράσιμος
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Βουδούρη, Ελένη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8374
Περίληψη :Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η περιγραφή της υλοποίησης ενός θεσμικού προτύπου στο SAP στην περίπτωση του IFRS 16. Παρουσιάζεται ο επανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών και γίνεται αναφορά στην υλοποίηση που έλαβε μέρος στο σύστημα του Flexible Real Estate σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας. Γίνεται αναφορά πιο συγκεκριμένα στο νέο πρότυπο και σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή του. Αναλύεται ο αντίκτυπος που έχει η εφαρμογή του στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρουσιάζεται επίσης η λύση που προτείνει η Oracle μέσω του πληροφοριακού της συστήματος.Αναλύεται η μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για αυτήν την διπλωματική εργασία και με ποιους παράγοντες επιλέχθηκε η συγκεκριμένη. Στο κομμάτι της μελέτης περίπτωσης αναλύεται περαιτέρω η λύση που προσφέρει η SAP μέσω του RE-FX, καθώς και αναλύονται όλες οι φάσεις του έργου υλοποίησης που έλαβε μέρος ο φοιτητής και τα tasks με τα οποία ασχολήθηκε. Αναφέρονται ποιες απαιτήσεις του πελάτη αντιμετωπίστηκαν με στάνταρ διαδικασίες και σε ποιες περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν custom παρεμβάσεις.
The scope of this thesis was to describe the implementation of an institutional model in SAP in the case of IFRS 16. The business process reengineering is presented and got reference to the implementation that took place in the Flexible Real Estate system in a Greek financial institution.Reference is made more specifically to the new standard and to the changes brought with its implementation. The impact of its application on financial institutions is analyzed and the solution proposed by Oracle through its information system is also presented.The research methodology that used for this thesis is analyzed and with which factors was selected. The case study section further analyzes the solution offered by SAP through RE-FX, as well as analyzes all phases of the implementation project in which the student participated and the tasks he dealt with. Also, it describes which customer requirements were faced with standard procedures and in which cases custom interventions had to be developed.
Λέξη κλειδί :ΔΠΧΑ 16
Δικαίωμα χρήσης
Υποχρέωση
Σύμβαση
Αποτίμηση
IFRS 16
Right of use
Liability
Contract
Valuation
Διαθέσιμο από :2021-02-10 22:59:58
Ημερομηνία έκδοσης :02/10/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-10 22:59:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kampitsis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf