ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of fundamentals, macroeconomics and the economic sentiment on stock returns - The application of panel data regression on Athens Stock Exchange (ASE)
Εναλλακτικός τίτλος :Ο αντίκτυπος των θεμελιωδών στοιχείων, μακροοικονομικών μεταβλητών και του οικονομικού κλίματος στις αποδόσεις των μετοχών - Πρακτική εφαρμογή με στοιχεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.Α.)
Δημιουργός :Paraskevopoulos, Vasilios
Παρασκευόπουλος, Βασίλειος
Συντελεστής :Doukakis, Leonidas (Επιβλέπων καθηγητής)
Vlismas, Orestes (Εξεταστής)
Papadaki, Afroditi (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8362
Περίληψη :The purpose of this research is to own a broader look on the determinants of the stock returns. In other words, we analyze the effect of fundamentals, macroeconomics and the economic sentiment to test their impact on the future stock returns.This paper conducts a fundamental analysis of Greek firms supported on accounting numbers in their financial statements. The sample consists of all the Greek listed firms during the period 2010 to 2018.We use six fundamental signals to specify the firm’s quality. Beside those, we are using some macroeconomic variables to capture some data about the overall economic environment. Finally, economic sentiment is additionally used, so as to demonstrate the arrogance of the investors. We regress future excess returns on the signals and find that they are related to excess returns; Three of the signals appear to be statistically important. Two of the fundamental signals are negatively related to excess returns, while one is positively related to excess returns. More specifically, our findings showed that the proxy about the Gross Margin and Price-to-Book ratio have a negative beta coefficient, meaning that these ratios are negatively associated with the future stock returns. Return on assets (ROA), has a positive beta coefficient, showing its positive relation with the stock returns. With the introduction of the Macroeconomic variables in the model, we found that, besides the three fundamental variables mentioned previously, two of the macroeconomic variables appear to be statistically important. More particularly, the proxy about the 10-year yields and the GDP Growth, seem to have a positive effect on future stock returns, according to their positive beta coefficient. The volume of the Economic Sentiment Indicator (ESI) seems to have little explanatory power and is displayed as being not being statistically important in explaining the stock returns, in this model.
Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να αποκτήσει μια ευρύτερη ματιά στους καθοριστικούς παράγοντες των αποδόσεων των μετοχών. Με άλλα λόγια, αναλύουμε την επίδραση των θεμελιωδών, της μακροοικονομικής και του οικονομικού κλίματος για να ελέγξουμε τον αντίκτυπό τους στις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών.Αυτό το έγγραφο διεξάγει μια θεμελιώδη ανάλυση των ελληνικών εταιρειών που υποστηρίζονται σε λογιστικούς αριθμούς στις οικονομικές τους καταστάσεις. Το δείγμα αποτελείται από όλες τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες κατά την περίοδο 2010 έως 2018.Χρησιμοποιούμε έξι βασικους δείκτες για να προσδιορίσουμε την ποιότητα της εταιρείας. Εκτός από αυτές, χρησιμοποιούμε μερικές μακροοικονομικές μεταβλητές για να συλλέξουμε ορισμένα δεδομένα σχετικά με το συνολικό οικονομικό περιβάλλον. Τέλος, το οικονομικό κλίμα (esi) χρησιμοποιείται επιπλέον, για να αποδειχθεί η αλαζονεία των επενδυτών. Διεξάγουμε έρευνα με παλινδρομήσεις των μελλοντικών αποδόσεων σχετικά με τους δεικτες-σήματα και διαπιστώνουμε ότι σχετίζονται με υπερβολικές αποδόσεις. Τρία από τα σήματα φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντικά. Δύο από τα θεμελιώδη σήματα σχετίζονται αρνητικά με τις υπερβολικές αποδόσεις, ενώ ένα σχετίζεται θετικά με τις αποδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματά μας έδειξαν ότι το gross margin και το price-to-book ratio έχουν αρνητικό συντελεστή βήτα, που σημαίνει ότι αυτοί οι δείκτες σχετίζονται αρνητικά με τις μελλοντικές αποδόσεις μετοχών. Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA), έχει θετικό συντελεστή beta, δείχνοντας τη θετική του σχέση με τις αποδόσεις μετοχών. Με την εισαγωγή των μακροοικονομικών μεταβλητών στο μοντέλο, διαπιστώσαμε ότι, εκτός από τις τρεις βασικές μεταβλητές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, δύο από τις μακροοικονομικές μεταβλητές φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντικές. Πιο συγκεκριμένα, τα 10-year yields και το gdp growth, φαίνεται να έχουν θετική επίδραση στις μελλοντικές αποδόσεις μετοχών, σύμφωνα με τον θετικό συντελεστή beta. Ο όγκος του δείκτη οικονομικού αισθήματος (ESI) φαίνεται να έχει μικρή επεξηγηματική ισχύ και φαίνεται ότι δεν είναι στατιστικά σημαντικός για την εξήγηση των αποδόσεων των αποθεμάτων, σε αυτό το μοντέλο.
Λέξη κλειδί :Fundamental analysis of investments
Macroeconomic factors
Greece
Sentiment
Stock returns
Θεμελιώδης ανάλυση των επενδύσεων
Μακροοικονομικοί παράγοντες
Ελλάδα
Δείκτης (ESI)
Αποδόσεις μετοχών
Διαθέσιμο από :2021-02-05 12:18:26
Ημερομηνία έκδοσης :02/05/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-05 12:18:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Paraskevopoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf