ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Modelling money demand systems in euro area: a cointegration and forecasting analysis
Εναλλακτικός τίτλος :Μοντελοποίηση συστημάτων ζήτησης χρήματος στην ευρωζώνη: ανάλυση συνολοκλήρωσης και πρόβλεψης
Δημιουργός :Zangelidis, Leonidas
Ζαγγελίδης, Λεωνίδας
Συντελεστής :Tzavalis, Elias (Επιβλέπων καθηγητής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8357
Περίληψη :The purpose of this study is to determine the relationships of macroeconomic and monetary variables via money demand in euro area, using quarterly data ranging from 1996Q1 to 2019Q4. It contains both the theoretical aspect of money and the empirical analysis for the euro area. In the theoretical part, it discusses on how money demand represents the desire of an agent to hold assets that can be easily exchanged for goods, as well as the opportunity cost of holding cash. Moreover, it explains the quantity theory of money and the criticism of J. M. Keynes. It includes the theory of money demand equations and how to derive the relationship between money supply and the main key factors that affect money demand. As for the empirical part, the study shows how the variables of interest evolved over time. To incorporate any potential structural break, it conducts Bai-Perron test by using the cause-effect relationship money theory provides. To determine the order of integration of the examined time-series, it employs the A-DF, DF-GLS, and KPSS tests. As most of the time-series are found to be I(1), it conducts cointegration analysis by employing the Engle-Granger and Johansen test. It also estimates three specifications (model A, B, and C) of the Vector Error Correction Model (VECM), as the variables used are connected with long-run equilibrium relationships. The speed of adjustment for the first equation is higher in model B (2.6%), and for the short-run, the lagged values of the real GDP growth rate, ceteris paribus, positively increases the current real GDP growth rate in all the models. By using the VECM, there is forecasting estimation and evaluation, using the recursive and rolling approach. Forecast estimates from 2020Q1 to 2022Q4 imply an upcoming economic recession and that ECB will probably use an expansive monetary policy.
Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορίσει τις σχέσεις των μακροοικονομικών και νομισματικών μεταβλητών μέσω της ζήτησης χρήματος στη ευρωζώνη, χρησιμοποιώντας τριμηνιαία δεδομένα από το 1996Q1 έως το 2019Q4. Στο θεωρητικό κομμάτι, εξηγεί το πώς η έννοια της ζήτησης χρήματος εμπεριέχει τόσο την επιθυμία ενός ατόμου στην οικονομία να διακρατεί τα ρευστά διαθέσιμά του, όσο και το κόστος ευκαιρίας που επέρχεται με αυτό. Επιπλέον, αποσαφηνίζει την ποσοτική θεωρία του χρήματος αλλά και στην κριτική του J. M. Keynes πάνω σε αυτή. Διατυπώνει τόσο το πώς προκύπτει η σχέση μεταξύ του διαθέσιμου χρήματος, όσο και τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτησή του. Η σχέση αυτή δημιουργεί τις εξισώσεις ζήτησης χρήματος που υπάρχουν στη νομισματική θεωρία. Στο εμπειρικό κομμάτι, παρουσιάζει πώς οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν εξελίχθηκαν στο χρονικό πλαίσιο που εξετάζεται. Καθώς η ύπαρξη διαρθρωτικής μεταβολής είναι πιθανή, διεξάγει τον έλεγχο Bai-Perron, χρησιμοποιώντας τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος που ορίζεται από τη θεωρία του χρήματος. Για να προσδιοριστεί η τάξη στασιμότητας των εξεταζόμενων χρονοσειρών, διεξάγει τον έλεγχο A-DF, DF-GLS και KPSS. Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις χρονολογικές σειρές είναι Ι(1), διεξάγει ανάλυση συνολοκλήρωσης μέσω του ελέγχου Engle-Granger και Johansen. Καθώς οι χρονοσειρές συνδέονται μακροχρόνια, υπολογίζει τρία μοντέλα (μοντέλο Α, Β και Γ) χρησιμοποιώντας το πολυμεταβλητό υποδείγμα διόρθωσης λαθών (VECM). Η ταχύτητα προσαρμογής της πρώτης εξίσωσης είναι υψηλότερη στο μοντέλο Β (2.6%), ενώ βραχυπρόθεσμα η παρελθούσα τιμή του πραγματικού ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, ceteris paribus, αυξάνει θετικά τον τρέχοντα ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ σε όλα τα μοντέλα. Με τη χρήση του VECM, προβλέπονται μελλοντικές εκτιμήσεις χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του κινούμενου και αναδρομικού παραθύρου, και αξιολογείται η ακρίβειά των προβλέψεων αυτών. Οι προβλέψεις από το 2020Q1 έως το 2022Q4 φανερώνουν, πρώτον μια επικείμενη οικονομική ύφεση, και δεύτερον ότι η ΕΚΤ πιθανώς να χρησιμοποιήσει επεκτατική νομισματική πολιτική.
Λέξη κλειδί :Money demand
Monetary theory
Cointegration
Vector Error Correction Model (VECM)
Forecasting
Ζήτηση χρήματος
Νομισματική θεωρία
Συνολοκλήρωση
Πολυμεταβλητό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών
Διαδικασία πρόβλεψης
Διαθέσιμο από :17-06-2022
Ημερομηνία έκδοσης :12/09/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-03 15:21:34
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zangelidis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf