ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H επίδραση των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά μετοχών
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of the monetary policy decisions of the European Central Bank on the stock market
Δημιουργός :Βούλγαρη, Αργυρώ
Συντελεστής :Ρομπόλης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8349
Περίληψη :Η κρίση του 2007 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες, σε διάρκεια τουλάχιστον, κρίσεις όπου έχει γνωρίσει ηυφήλιος. Στην πραγματικότητα αυτή η κρίση ακόμη δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί πως έχει ξεπεραστείκαθώς οι συνέπειες της είναι ακόμη εμφανείς. Για το λόγο αυτό πολλοί έχουν προσπαθήσει να μελετήσουντις διάφορες τακτικές και μέτρα όπου λήφθηκαν για τον περιορισμό της.Η επικρατούσα κατάσταση οφείλεται σε δημοσιονομικά και πολιτικά αίτια, αλλά για την μελέτη της είναιαναγκαίο να συνοδεύεται από ανάλυση της εφαρμοσμένης νομισματικής πολιτικής. Η Ε.Κ.Τ. μέσω τηςάσκησης της νομισματικής πολιτικής προσπαθεί να επιφέρει, εάν όχι την ανάπτυξη, μια σταθεροποίηση τηςκατάστασης και κυρίως του πληθωρισμού. Επίσης, η Ε.Κ.Τ. επηρεάζει έμμεσα την οικονομία μέσωδιαφόρων διαύλων όπως είναι το κανάλι των επιτοκίων, το κανάλι ανάληψης κινδύνου και το κανάλιισοτιμιών.Στη παρούσα μελέτη πραγματοποιείται ένας έλεγχος για τον αντίκτυπο των νομισματικών πολιτικών στηναγορά των μετοχών για την Ευρώπη. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο αναφέρεται ο ρόλος τηςΕυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( ΕΚΤ ), τι αφορά η συμβατική και μη συμβατική πολιτική καθώς και ταμέσα μετάδοσης – εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής. Το δεύτερο κομμάτι παρουσιάζει μιαβιβλιογραφική ανασκόπηση για προηγούμενες μελέτες όπου έχουν διεξαχθεί με όμοια ή παρόμοια θέματαενώ το τρίτο εν τέλει, επικεντρώνεται στην επίδραση των αποφάσεων της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤστους δείκτες Eurostoxx 50 και σε διάφορους τομείς της αγοράς. Το κεφάλαιο κλείνει διατυπώνοντας ταβασικά συμπεράσματα της έρευνας.
The crisis of 2007 is one of the largest, at least in duration, crises that the world has ever known. In fact, this crisis cannot yet be considered overas its consequences are still obvious. For this reason many have tried to study the various tactics and measures taken to limit it. The prevailing situation is due to fiscal and political reasons, but for its study it isnecessary to be accompanied by an analysis of the applied monetary policy. E.C.B., through the monetary policy is trying to stabilize the inflation. Also, the E.C.B. indirectly affects the economy through various channels such as the interest rate channel, the risk channel and the exchange rates.The present study examines the impact of monetary policy onstock market for Europe. The work is divided into three parts. The first mentions the role of theEuropean Central Bank (ECB), as regards to contractual and non-contractual policy as well asmeans of transmission - implementation of monetary policy. The second part presents abibliographic review for previous studies conducted on similar topicswhile the third ultimately focuses on the impact of ECB’s monetary policy decisionsin the Eurostoxx 50 indices and in various market segments. The chapter closes by formulating the key findings of the research.
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Αγορά μετοχών
Monetary policy
European Central Bank
Stock market
Διαθέσιμο από :2021-02-05 20:09:16
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-05 20:09:16
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Voulgari_2020.pdf

Τύπος: application/pdf