ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αλλαγή ελεγκτικής εταιρίας ως παράγοντας επίδρασης στα σημαντικότερα θέματα ελέγχου εταιριών του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου
Εναλλακτικός τίτλος :The audit firm switch as a factor affecting key audit matters of enterprises listed in the London Stock Exchange
Δημιουργός :Μπριλάκης, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8336
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη αξιολογεί την επίδραση που έχει η αλλαγή ελεγκτικής εταιρίας (audit firm rotation) στα Σημαντικότερα Θέματα Ελέγχου (Key Audit Matters - KAM) εταιριών, εξετάζοντας δεδομένα 830 εταιριών του χρηματιστηρίου του Λονδίνου για την περίοδο 2017-2019 και των αντίστοιχων 54 ελεγκτικών εταιριών τους. Στην θεωρητική προσέγγιση, αρχικά παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο του ελέγχου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταρρύθμιση του 2016 εισήγαγε την υποχρεωτική εφαρμογή της «αναμορφωμένης» μορφής έκθεσης ελέγχου (ISA 700, που περιλαμβάνει την ενότητα των Σημαντικότερων Θεμάτων Ελέγχου κατά το ISA 701) όσο και την απαίτηση για περιοδική εναλλαγή ελεγκτικής εταιρίας. Στη συνέχεια εξετάζεται η ερευνητική βιβλιογραφία γύρω από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εναλλαγής ελεγκτικής, καθώς και η έρευνα γύρω από την πληροφοριακή αξία των ΚΑΜ, και τους παράγοντες που επηρεάζουν το πλήθος τους.Η εμπειρική μελέτη αξιολογεί τόσο τo πλήθος και τη φύση των ΚΑΜ όσο και τη συσχέτισή τους με χαρακτηριστικά της ελεγκτικής και της ελεγχόμενης εταιρίας. Στο πρώτο μέρος αναγνωρίζονται οι θεματικές περιοχές με την υψηλότερη συχνότητα ΚΑΜ (αναγνώριση εσόδων, αποτίμηση υπεραξίας απόκτησης, συνέχιση δραστηριοτήτων). Παρατηρούνται εξωγενείς παράγοντες που επηρέασαν το πλήθος των ΚΑΜ (όπως η επίδραση της επιδημίας COVID-19 στο Going Concern, ή η εισαγωγή του IFRS 15 στην αναγνώριση εσόδων από συμβάσεις) και επιβεβαιώνεται η ανακατανομή του μεριδίου αγοράς μεταξύ των μεγάλων και μικρότερων ελεγκτικών εταιριών. Παράλληλα εξετάζεται πώς μεταβάλλονται τα συχνότερα εμφανιζόμενα ΚΑΜ όταν υπάρχει αλλαγή ελεγκτικής, σε σύγκριση με τις εταιρίες που παρέμειναν με την ίδια ελεγκτική όλη την τριετία. Στο δεύτερο μέρος της εμπειρικής μελέτης, χρησιμοποιώντας οικονομετρικό υπόδειγμα διαστρωματικής χρονοσειράς, γίνεται ποσοτική ανάλυση της επίδρασης των χαρακτηριστικών ελεγκτικής και ελεγχόμενης εταιρίας στο πλήθος των ΚΑΜ. Συμπεραίνεται ότι η αλλαγή ελεγκτικής εταιρίας έχει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με το πλήθος των ΚΑΜ. Τα συμπεράσματα της μελέτης παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και συγκρίνονται και συναξιολογούνται με εκείνα αντίστοιχων ερευνών.
The 2016 audit reform in EU (including the UK) introduced two major novelties: the mandatory audit firm rotation and the revised auditor's report, which now includes Key Audit Matters (KAM), according to ISA 700 and ISA 701. This study examines the impact of audit firm rotation on Key Audit Matters, focusing on the magnitude of reported KAM during the switch year. The effect of audit firm rotation on audit quality has been extensively covered in the literature with contradictory conclusions, whereas its impact on auditor independence is assessed from neutral to positive. The KAM-related literature mainly focuses on their informational value and is also inconclusive. The scarce literature that assesses the factors affecting KAMs, is taking into consideration the auditor and client characteristics (including audit firm tenure / switch).Based on a sample of 830 entities listed on the London Stock Exchange and their 54 audit firms, the study examines both quantitative and qualitative data that characterize the sampled enterprises and their audit firms for the period 2017 to 2019, in order to identify the relation between audit firm rotation and KAM. The most frequent KAMs relate to revenue recognition, goodwill and intangible assets and going concern. External factors with impact on KAMs are observed, such as the impact of COVID-19 on going concern and the introduction of IFRS 15 (revenue recognition from contracts). During this period, the market share of the four largest audit firms is decreasing, for the benefit of smalled audit firms, fulfilling one of the aims of the reform in the EU. Finally, with the use of an econometric model, the study examines the relation of auditor and client characteristics with the number of KAMs disclosed, and concludes that auditor switch has a positive and statistically significant association with the number of KAMs disclosed.
Λέξη κλειδί :Αλλαγή ελεγκτικής εταιρίας
Σημαντικά θέματα ελέγχου
ΔΠΕ 700
ΔΠΕ 701
Audit firm switch
Key audit matters
ISA 700
ISA 701
Διαθέσιμο από :2021-02-05 21:25:36
Ημερομηνία έκδοσης :02/05/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-05 21:25:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Brilakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf