ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τhe impact of inventory & production costs, inventory productivity metrics & inventory / production manipulation on stock returns, plus determinants of production costs
Δημιουργός :Κατσικάνη, Μαρία
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής χρηματοδοτήθηκε από το ΙΚΥ στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Master) στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8321
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να ρίξει φως στο πώς επηρεάζει η διαχείριση των αποθεμάτων και το κόστος παραγωγής, τα οποία είναι δομικά στοιχεία της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, την αντίδραση των επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές σε γνωστοποιήσεις σχετικά με τα μεγέθη αυτά. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η αγοραία αξία της μεταβολής των αποθεμάτων και του κόστους παραγωγής, αλλά και των μεταβλητών παραγωγικότητας των αποθεμάτων. Ακόμη, μελετάται η επίδραση της μη κανονικής μεταβολής των αποθεμάτων και του μη κανονικού κόστους παραγωγής, οι οποίες αποτελούν ένδειξη της χειραγώγησης των κερδών (των λεγόμενων “real earnings manipulation”), στις αποδόσεις των μετοχών. Ερευνώνται, επίσης, παράγοντες που πιθανόν επηρεάζουν τα κόστη παραγωγής. Για τις παλινδρομήσεις των οικονομετρικών μας μοντέλων χρησιμοποιείται δείγμα 400 ελληνικών εισηγμένων για τα έτη 2006-2019. Η αγοραία αξία της μεταβολής των αποθεμάτων δεν είναι στατιστικά σημαντική, σε αντίθεση με τα κόστη παραγωγής, για τα οποία μάλιστα βρίσκουμε ότι κόστη παραγωγής αξίας ενός ευρώ αποτιμώνται στα 1,33 ευρώ από τους επενδυτές. Από αυτό το εύρημα φαίνεται ότι παίζει καταλυτικό ρόλο στις αποδόσεις των μετοχών το κόστος πωληθέντων, εφόσον προκύπτει από την αφαίρεση της μεταβολής των αποθεμάτων από τα κόστη παραγωγής. Τα μη κανονικά κόστη παραγωγής και οι μη κανονικές μεταβολές των αποθεμάτων δεν επηρεάζουν αισθητά τις αποδόσεις των μετοχών, ένδειξη ότι η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων μέσω της διαχείρισης των αποθεμάτων και της παραγωγής δεν είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να “ρυθμίζει” την αντίδραση των επενδυτών. Από τις μεταβλητές παραγωγικότητας αποθεμάτων, η αγοραία αξία των οποίων μελετάται, οι μόνες που με βεβαιότητα κρίνεται ότι ερμηνεύουν τις αποδόσεις των μετοχών (σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%), είναι το μικτό περιθώριο κέρδους και η ανάπτυξη των πωλήσεων. Όσον αφορά τα κόστη παραγωγής, τέλος, αποδεικνύεται ότι επηρεάζονται σημαντικά από την «έκπληξη» των πωλήσεων, το λογάριθμο της αγοραίας αξίας και το Tobin’s Q.
This assignment is intended to shed light on how inventory management and production costs, which are building blocks of supply chain management, affect investors’ reaction to disclosures regarding the aforementioned variables. In particular, the market value of the change in stocks and production costs, as well as the market value of several inventory productivity metrics is examined. In addition, the impact of abnormal changes in inventories and abnormal production costs, which are an indication of the manipulation of profits (the so-called "real earnings manipulation"), on stock returns, are also being studied. Factors that are likely to affect production costs are being investigated, too. A sample of 400 Greek listed companies (years 2006-2019) is used for the regressions of our econometric models. The market value of the change in stocks is not statistically significant, unlike production costs, for which we even find that production costs worth one euro are valued at EUR 1.33 by investors. From this finding, cost of goods sold appears to play a catalytic role in the returns of the shares, since it results from the deduction of the change in stocks from the production costs. Abnormal production costs and abnormal changes in inventories do not significantly affect stock returns, which is an indication that the manipulation of results through stock management and production is not extensive enough to "regulate" investor reaction. Of the stock productivity variables, the market value of which is being studied, the only ones that are confidently judged to interpret the returns of the shares (at a statistical significance level of 1%), are gross profit margin and sales growth. Regarding production costs, finally, it turns out that they are significantly affected by the sale 'surprise', the logarithm of market value and Tobin's Q.
Λέξη κλειδί :Αποθέματα
Αποδόσεις μετοχών
Χειραγώγηση κερδών
Κόστος παραγωγής
Μεταβλητές παραγωγικότητας αποθεμάτων
Inventory
Stock returns
Real earnings manipulation
Production cost
Inventory productivity metrics
Διαθέσιμο από :2021-01-31 18:31:35
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-31 18:31:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsikani_2020.pdf

Τύπος: application/pdf