ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τhe value relevance of earnings and cash flows in the Εuropean Union
Εναλλακτικός τίτλος :H σχέσης αξίας μεταξύ των κερδών και των ταμειακών ροών των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημιουργός :Γιαννολάρη, Μαρκέλλα
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8319
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση, τόσο μέσω της εκτενούς επισκόπησης της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, όσο και μέσω της ερευνητικής προσέγγισης, της ύπαρξης πληροφοριακής συσχέτισης μεταξύ των κερδών και των ταμειακών ροών των επιχειρήσεων. Το ζήτημα αυτό έχει προβληματίσει εδώ και πολλά χρόνια την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα, καθότι η αναζήτηση επιπρόσθετων έγκυρων τεχνικών και μηχανισμών που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πιο αποτελεσματική πρόβλεψη της πορείας των τιμών των μετοχών των επιχειρήσεων, αποτελεί διαρκή στόχο των αναλυτών αλλά και ερευνητών ποικίλων επιστημονικών κλάδων. Μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση που διενεργήσαμε, καθώς και την αναλυτική παράθεση των ευρημάτων στα οποία έχουν καταλήξει πλήθος ερευνητικών δημοσιεύσεων, αποσκοπούμε σε μια, όσο το δυνατόν, πιο ολιστική κάλυψη του κεντρικού θέματος που πραγματεύεται η εργασία. Παράλληλα, η ερευνητική μας προσέγγιση – η οποία αφορά την εξέταση, με την χρήση υπολογιστικού μοντέλου, ως προς το κατά πόσο εντοπίζεται η ύπαρξη πληροφοριακής συσχέτισης μεταξύ των ταμειακών ροών και των κερδών των επιχειρήσεων –αποσκοπεί στο να προσφέρει επιπρόσθετα συμπεράσματα αναφορικά με το κατά πόσο επιβεβαιώνεται (ή μη) η ανωτέρω θέση χρησιμοποιώντας δεδομένα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
The subject of this dissertation is the examination, both through an extensive review of the world literature and through a research approach, the existence of an information correlation between profits and cash flows of businesses. This issue has been a concern of the global research community for many years, as the search for additional valid techniques and mechanisms that can be used to more effectively predict the course of business stock prices is a constant goal for analysts and researchers alike. Through the bibliographic overview we have conducted, as well as the detailed citation of the findings that have resulted in a number of research publications, we aim to cover, as much as possible, a more holistic coverage of the central theme of the paper. At the same time, our research approach - which involves examining, using a computational model, whether there is an informational correlation between cash flows and business profits - aims to provide additional conclusions as to whether the above position is confirmed using data from European companies.
Λέξη κλειδί :Ταμειακές ροές
Κέρδη
Μετοχή
Earnings
Cashflow
Share
Διαθέσιμο από :2021-02-01 22:52:04
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-01 22:52:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giannolari_2020.pdf

Τύπος: application/pdf