ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Taxes - concepts and analysis
Εναλλακτικός τίτλος :Φόροι - έννοιες και ανάλυση
Δημιουργός :Siskos, Matthaios
Σίσκος, Ματθαίος
Συντελεστής :Christopoulos, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Chatzipanagiotou, Panagiotis (Εξεταστής)
Kammas, Pantelis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :32p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8316
Περίληψη :This assignment's purpose is to examine and raise issues that primarily concern the interaction between taxes and economic conditions prevailing in one or more economies. Its purpose is to analyze the existing data and try to find out the suitable variables in order to excite the system's economic indexes in order to make suggestions for repairing the harmful conditions.In part A, there will be a theoretical background about the taxes. There will be a brief report on tax systems, types and discrimination of taxes and the informal economy. More reference will be made to some noteworthy taxes which could play an essential role in the future.In part B, there will be a compare and analysis of data based on the Greek economy. The tax system of Greece will be compared with that of Germany and Portugal, and in a second analysis, the percentage of taxes in terms of GDP of each will be examined. Then, data analysis will be performed, and a fiscal policy plan aimed at fiscal Redistribution through taxes will be presented. Graphs based on data from Eurostat and the Organization for Economic Co-operation and Development will be presented. The aim is to show the concerns and to give some proposals that could benefit the whole society.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει και να θέσει ζητήματα που αφορούν κυρίως την αλληλεπίδραση μεταξύ φόρων και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε μία ή περισσότερες οικονομίες. Σκοπός του είναι να αναλύσει τα υπάρχοντα δεδομένα και να προσπαθήσει να βρει τις κατάλληλες μεταβλητές για να διεγείρει τους οικονομικούς δείκτες του συστήματος προκειμένου να κάνει προτάσεις για την επιδιόρθωση των επιβλαβών συνθηκών.Στο Α μέρος, θα υπάρχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τους φόρους. Θα υπάρξει μια σύντομη έκθεση για τα φορολογικά συστήματα, τους τύπους και τις διακρίσεις των φόρων και της άτυπης οικονομίας. Θα γίνει περισσότερη αναφορά σε ορισμένους αξιοσημείωτους φόρους που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο μέλλον.Στο Β μέρος, θα γίνει σύγκριση και ανάλυση δεδομένων με βάση την ελληνική οικονομία. Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας θα συγκριθεί με αυτό της Γερμανίας και της Πορτογαλίας, και σε μια δεύτερη ανάλυση, θα εξεταστεί το ποσοστό των φόρων σε σχέση με το ΑΕΠ της καθεμίας. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση δεδομένων και θα παρουσιαστεί ένα σχέδιο δημοσιονομικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική αναδιανομή μέσω φόρων. Θα παρουσιαστούν γραφήματα βάσει δεδομένων από την Eurostat και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ο στόχος είναι να δείξουμε τις ανησυχίες και να δώσουμε κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να ωφελήσουν ολόκληρη την κοινωνία.
Λέξη κλειδί :Taxes
Taxation
Fiscal concepts
Φόροι
Φορολογία
Δημοσιονομικη ανάλυση
Έννοιες
Διαθέσιμο από :2021-02-02 02:13:20
Ημερομηνία έκδοσης :12/03/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-02 02:13:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Siskos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf