ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγελαία συμπεριφορά στην αγορά κρυπτονομισμάτων
Εναλλακτικός τίτλος :Herding behavior in the cryptocurrency market
Δημιουργός :Παπαδόπουλος, Ιάκωβος
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Σπύρου, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8304
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία ελέγχει την ύπαρξη του φαινομένου της αγελαίας συμπεριφοράς στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Εξετάζεται ένα δείγμα 14 κρυπτονομισμάτων για την χρονική περίοδο 03/05/2018 - 16/10/2020 το οποίο στο πέρας του συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα καλύπτει το 76,44% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Η συγκεκριμένη μελέτη προσπαθεί να συμβάλει με την σειρά της στην σχετική βιβλιογραφία σε τετραπλή βάση. Πρώτον, η επιλογή του συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα καλύπτει τα πιο πρόσφατα ιστορικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της πανδημίας του SARS-CoV-2. Δεύτερον, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο δείκτης κρυπτονομισμάτων Bitwise 100 Total Market στην αναζήτηση του φαινομένου προς αυτόν. Τρίτον, λαμβάνονται υπόψη χαρακτηριστικά που αφορούν την Ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά (MSCI Europe και EURO STOXX 50 Volatility Index) ερευνώντας την επίδρασή της στην εμφάνιση της συμπεριφοράς. Παράλληλα, διερευνάται και η επίδραση της αγοράς εμπορευμάτων μέσω της τιμής του αργού πετρελαίου. Τέταρτον, εξετάζεται η ασύμμετρη εμφάνιση της αγελαίας συμπεριφοράς ως προς τις ομάδες κρυπτονομισμάτων του συγκεκριμένου δείγματος βάσει του πεπερασμένου ή απεριόριστου αριθμού τεμαχίων που θα διανείμουν στην αγορά, ανάλυση η οποία, μέχρι πρότινος, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Χρησιμοποιώντας το μέτρο που αναπτύχθηκε από τους Chang, Cheng & Khorana (2000), τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ύπαρξη της συμπεριφοράς αλλά με την αντεστραμμένη μορφή της (anti-herding) για όλη την εξεταζόμενη περίοδο, στην οποία, αν ληφθούν υπόψη οι περίοδοι ανοδικών ή καθοδικών αποδόσεων του δείκτη, εμφανίζεται μόνο κατά την δεύτερη περίπτωση. Αντίθετα, η μεταβλητότητα του δείκτη δεν αντανακλάται στην εμφάνιση του φαινομένου, γεγονός που δεν ισχύει και για τον όγκο συναλλαγών των 14 κρυπτονομισμάτων καθώς η προαναφερθείσα συμπεριφορά είναι πιο ισχυρή σε περιόδους χαμηλού όγκου συναλλαγών. Η Ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά, μέσω του MSCI Europe, επηρεάζει την εμφάνιση του ζητήματος ενώ ο δείκτης μεταβλητότητας EURO STOXX 50 και η τιμή του αργού πετρελαίου δεν παρουσιάζουν την αντίστοιχη επίδραση. Τέλος, ο έλεγχος για τις δύο ομάδες κρυπτονομισμάτων βάσει του πεπερασμένου ή απεριόριστου αριθμού τεμαχίων προς εξόρυξη υποδεικνύει την ύπαρξη της αγελαίας συμπεριφοράς στην ομάδα κρυπτονομισμάτων με τον συγκεκριμένο περιορισμό, τονίζοντας μία πιθανή εμφάνιση της συμπεριφοράς λόγω ορθολογικών παραγόντων.
This master’s thesis investigates the existence of herding behavior in the cryptocurrency market. A sample of 14 cryptocurrencies for the time period 03/05/2018 - 16/10/2020 is examined, covering at the end of the sample period the 76.44% of the total market capitalization. This study attempts to contribute to the relevant literature on a quadruple basis. Firstly, the selection of this time horizon covers the most recent historical data, including those of the SARS-CoV-2 pandemic. Secondly, the occurrence of the phenomenon in the Bitwise 100 Total Market Crypto Index is being searched for, for the first time. Thirdly, characteristics of the European stock market (MSCI Europe and EURO STOXX 50 Volatility Index) are taken into account by investigating its effect on the appearance of the behavior. Similarly, the effect of the commodities market through the price of crude oil is studied as well. Fourthly, the asymmetric appearance of herding is examined in relation to the cryptocurrency groups of this sample, based on the finite or unlimited number of coins that will be distributed in the market, an analysis which has not been performed so far. Using the measure developed by Chang, Cheng & Khorana (2000), the results indicate the existence of anti-herding for the whole examined period. If the periods of upward or downward returns of the index are taken into consideration, it appears only in the second case. On the contrary, the volatility of the index is not reflected in the occurrence of the phenomenon, while anti-herding is stronger in periods of low trading volume of the 14 cryptocurrencies. The European stock market, through MSCI Europe, affects herding’s appearance whilst the volatility index EURO STOXX 50 and the price of the crude oil do not have the corresponding effect. Finally, the test for the two groups of cryptocurrencies based on the finite or unlimited number of coins to be mined, indicates the existence of herd behavior in the cryptocurrency group with the restriction, emphasizing a possible occurrence of the behavior due to rational factors.
Λέξη κλειδί :Αγελαία συμπεριφορά
Αγορά κρυπτονομισμάτων
Δείκτης κρυπτονομισμάτων
Ασύμμετρη αγελαία συμπεριφορά
Ποσότητα σε κυκλοφορία
Herding
Cryptocurrency market
Cryptocurrency index
Asymmetric herding
Circulating supply
Διαθέσιμο από :2021-01-29 15:04:17
Ημερομηνία έκδοσης :01/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-29 15:04:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadopoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf