ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Performance evaluation of hedge funds
Εναλλακτικός τίτλος :Αξιολόγηση της απόδοσης των αντισταθμιστικών κεφαλαίων
Δημιουργός :Stavrou, Nikolaos
Σταύρου, Νικόλαος
Συντελεστής :Tzavalis, Elias (Επιβλέπων καθηγητής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Topaloglou, Nikolaos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8267
Περίληψη :Hedge funds are an alternative form of investment that increased rapidly in the recent years, even though they were existed long ago. The fact that they lack transparency, made hedge funds difficult to attract investors. As the business sector was growing, there was a need for more investments, and hedge funds provided innovative skills for alternative investments. So, with this thesis we are going to investigate the hedge fund industry, by explaining the characteristics that make them so unique, and the problems they possess. We divided our thesis in five chapters for better understanding. In chapter 1, we will describe what is a hedge fund and how they started. We also mention there characteristics and why they are so unique compared to other funds. In chapter 2, we discuss the various strategies that hedge funds use to make profits, and also the problems that the hedge fund databases possess. In chapter 3, we mention famous models that helps us with the analysis of the returns of various investment products. In chapter 4, we mention risk-adjusted performance measures, such as Jensen alpha, Sharpe ratio etc. At the end, in chapter 5 we will try to evaluate the performance of the hedge fund strategies, by using three models and then to analyse their accuracy.
Τα αντισταθμιστικά κεφάλαια κινδύνου αποτελούν μια εναλλακτική μορφή επένδυσης που αυξήθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, παρόλο που υπήρχαν πολύ καιρό. Το γεγονός ότι στερούνται διαφάνειας, δυσχεραίνει την προσέλκυση επενδυτών. Καθώς ο επιχειρηματικός τομέας αναπτυσσόταν, υπήρχε ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις και τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης παρείχαν καινοτόμες δεξιότητες για εναλλακτικές επενδύσεις. Έτσι, με αυτήν τη διατριβή πρόκειται να διερευνήσουμε τη βιομηχανία αντισταθμιστικών κεφαλαίων κινδύνου, εξηγώντας τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν τόσο μοναδικά και τα προβλήματα που έχουν. Διαιρέσαμε τη διατριβή μας σε πέντε κεφάλαια για καλύτερη κατανόηση. Στο κεφάλαιο 1, θα περιγράψουμε τι είναι ένα αντισταθμιστικό κεφάλαιο κινδύνου και πώς ξεκίνησαν. Αναφέρουμε επίσης εκεί χαρακτηριστικά και γιατί είναι τόσο μοναδικά σε σύγκριση με άλλα κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 2, συζητάμε τις διάφορες στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα αντισταθμιστικά κεφάλαια κινδύνου για να κερδίσουν, καθώς και τα προβλήματα που διαθέτουν οι βάσεις δεδομένων των αντισταθμιστικών κεφαλαίων κινδύνου. Στο κεφάλαιο 3, αναφέρουμε διάσημα μοντέλα που μας βοηθούν στην ανάλυση των αποδόσεων διαφόρων επενδυτικών προϊόντων. Στο κεφάλαιο 4, αναφέρουμε μέτρα απόδοσης προσαρμοσμένα στον κίνδυνο, όπως Jensen alpha, Sharpe ratio κ.λπ. Στο τέλος, στο κεφάλαιο 5 θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε την απόδοση των στρατηγικών αντιστάθμισης κεφαλαίων, χρησιμοποιώντας τρία μοντέλα και στη συνέχεια να αναλύσουμε την ακρίβειά τους.
Λέξη κλειδί :Hedge fund
Investment
Performance
Απόδοση
Κεφάλαια
Αντιστάθμιση
Στρατηγικές
Κίνδυνος
Διαθέσιμο από :2021-01-27 17:22:40
Ημερομηνία έκδοσης :01/26/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-27 17:22:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stavrou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf