ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H επίδραση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης στις εταιρικές επενδύσεις
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of financial leverage on corporate investments
Δημιουργός :Βασιλόγαμβρος, Αγαθοκλής
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Σπύρου, Σπύρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8263
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής μόχλευσης των εταιρικών επενδύσεων και τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση αυτή, όπως το μέγεθος της εταιρείας και το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων.Η οικονομετρική ανάλυση επικεντρώνεται στις εταιρείες των ΗΠΑ κατά την περίοδο1996-2007. Η συμβολή της έρευνας είναι πως εξετάζεται για το αν τα αποτελέσματα τα οποία έχουν ελεγχθεί για την περίοδο 1970-1989 από τους Lang, Ofek και Stulz (1996) συνεχίζουν να υφίστανται σε μία περίοδο κατά την οποία η αμερικανική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με οικονομικές αναταράξεις, απελευθέρωση των τραπεζικών αγορών και επέκταση των αμερικανικών εταιρειών στη διεθνή αγορά (διεθνοποίηση).Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ μόχλευσηςκαι επενδυτικών ευκαιριών. Για την ανάπτυξη των μοντέλων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτηςTobin’s q. Η αρνητική συσχέτιση εμφανίζεται σε εταιρείες με χαμηλό δείκτη Tobin's q αλλά όχι σε εταιρείες ή κλάδους δραστηριότητας με υψηλό δείκτη. Επιπλέον, η μόχλευση δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό εταιρείες με αξιόλογες επενδυτικές ευκαιρίες και αναγνωρισμένες από το σύνολο της αγοράς. Ωστόσο, η μόχλευση είναι αρνητικά συσχετισμένη με την ανάπτυξη σε επιχειρήσεις των οποίων οι επενδυτικές ευκαιρίες δεν είναι ευρέως γνωστές στην αγορά ή δεν μπορούν να ανακάμψουν από τις συνέπειες της υπερβολικής άντλησης κεφαλαίων μέσω του δανεισμού. Στο πρώτο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, γίνεται αναφορά στιςσημαντικότερες έρευνες που αφορούν την μόχλευση, την επένδυση και την ανάπτυξη μίας εταιρείας. Συγκεκριμένα, αναλύονται ζητήματα όπως η επιρροή του μεγέθους της εταιρείας, της χώρας δραστηριοποίησης αλλά και των ταμειακών ροών στις επενδυτικές ευκαιρίες, ποια η συσχέτιση της μόχλευσης με την επένδυση και αντίστοιχα η συσχέτιση επένδυσης και εργατικού δυναμικού. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται η εμπειρική μεθοδολογία, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε και οι σημαντικότερες μεταβλητές του μοντέλου. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης και παρατίθενται τα συμπεράσματα καθώς και η συμβολή της εργασίας.
The purpose of this paper is to examine the relationship between financial leverage of corporate investments and the various factors that affect this relationship, such as the size of the company and the financial environment in which it operates, among others. The econometric analysis focuses on US companies during the period 1996-2007. The contribution of the research is that it examines whether the results that have been checked for the period 1970-1989 by Lang, Ofek and Stulz (1996) continue to exist at a time when the US economy was facing economic turmoil, liberalization of the banking markets and expansion of American companies in the international market (internationalization).The results of the research highlight a negative correlation between leverage and investment opportunities. Tobin’s q index was used to develop the models. Negative correlation occurs in companies with a low Tobin's q but not in companies or industries with a high index. In addition, leverage does not greatly affect companies with significant investment opportunities and recognized by the market as a whole. However, leverage is negatively correlated with growth in companies whose investment opportunities are not widely known in the market or can not recover from the effects of excessive capital raising through borrowing. In the first chapter of the literature review, the reference is made to the most important research concerning leverage, investment and development of a company. Specifically, issues such as the influence of company size, country of operation and cash flows on investment opportunities are analysed, what is the correlation between leverage and investment and respectively the correlation of investment and employment. The second chapter presents the empirical methodology, the sample that waw used and the most important variables of the model. Finally, the results of the empirical study, the conclusions and the contribution of the work are presented.
Λέξη κλειδί :Μόχλευση
Επένδυση
Ανάπτυξη
Leverage
Investment
Growth
Διαθέσιμο από :2021-01-22 20:54:01
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-22 20:54:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vasilogamvros_2021.pdf

Τύπος: application/pdf