ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Oι επιπτώσεις της εφαρμογής του IFRS 15 στις ελληνικές εταιρείες
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of IFRS 15 implementation on Greek companies
Δημιουργός :Λίτση, Δήμητρα
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8259
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης του νέου προτύπου IFRS 15 “Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες” στις ελληνικές εταιρείες κατά το πρώτο έτος της υποχρεωτικής εφαρμογής του. Για την διεξαγωγή αυτής της έρευνας έγινε μια επισκόπηση στις οικονομικές εκθέσεις 118 ελληνικών εταιρειών από διάφορους κλάδους που είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ για το έτος 2018 που είναι και το πρώτο έτος της υποχρεωτικής εφαρμογής του. Η έρευνα χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος της έρευνας οι εταιρείες εξετάστηκαν για τυχόν πρόωρη εφαρμογή του προτύπου, για τις μεθόδους μετάβασης που χρησιμοποιήθηκαν, πως επηρεάστηκαν ποσοτικά τα οικονομικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων και ποιοι κλάδοι επηρεάστηκαν περισσότερο. Στο δεύτερο μέρος εξετάστηκαν μόνο οι εταιρείες από τους κλάδους τηλεπικοινωνίας, ύδρευσης, κατασκευών και τεχνολογίας για την συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις του IFRS 15 σχετικά με τις αυξημένες γνωστοποιήσεις. Και στο τρίτο μέρος εξετάστηκε η επίδραση του IFRS 15 μέσω στατιστικής ανάλυσης και χρηματοοικονομικών δεικτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των εταιρειών δεν επηρεάστηκε από την υιοθέτηση του νέου προτύπου καθώς μόνο το 11% δήλωσε κάποια επίδραση και η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. Όσο για την συμμόρφωση των ελληνικών εταιρειών με τις αυξημένες απαιτήσεις γνωστοποίησης, οι γνωστοποιήσεις τους στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ανεπαρκής. Αυτή η μελέτη θα είναι σημαντική προσθήκη στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει παρόμοια έρευνα που να εξετάζει την επίπτωση του νέου προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών σε ποσοτική και σε ποιοτική βάση, καθώς και σε επίπεδο κλάδου.
The purpose of this study is to investigate the effect of the new standard IFRS 15 "Revenues from customer contracts" in Greek companies in the first year of its mandatory implementation. To carry out this research, an overview was made in the financial reports of 118 Greek listed companies on the ASE from various sectors for the year 2018 which is the first year of its mandatory implementation.The study is divided into three parts. In the first part, the companies were inspected for standard early application, for the transition methods used, how the financial figures of the financial statements were quantitatively affected and which sectors were most affected. In the second part, the research is focused on companies from the telecommunications, water, construction and technology sectors for their compliance with IFRS 15 increased disclosures requirements. The third part investigates the impact of IFRS 15 through statistical analysis and financial indicators. The results of the study showed that the majority of companies were not affected by the adoption of the new standard as only 11% stated an impact and this impact is not statistically significant. As for the compliance of Greek companies with the mandatory disclosure requirements, their disclosures in most cases were insufficient. This study will be a significant addition to the existing literature, as no similar research has been conducted to investigate the impact of the new standard on companies' financial statements on a quantitative and qualitative basis, as well as at industry level.
Λέξη κλειδί :Αναγνώριση εσόδων
ΔΠΧΑ 15
Οικονομικές εκθέσεις
Γνωστοποιήσεις
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Revenue recognition
IFRS 15
Financial reporting
Disclosures
Financial indicators
Διαθέσιμο από :2021-01-22 16:03:05
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-22 16:03:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Litsi_2021.pdf

Τύπος: application/pdf