ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παίγνια μηδενικού αθροίσματος δύο παικτών με αριθμητικά παραδείγματα (zero sum games)
Δημιουργός :Παραμυθιώτης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Κυριακίδης, Επαμεινώνδας Γρ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8240
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της επιχειρησιακής έρευνας. Η Θεωρία Παιγνίων προέρχεται από τον κλάδο των εφαρμοσμένων μαθηματικών και εφαρμόζεται σε ολοένα και περισσότερους τομείς της επιστήμης και της ζωής, με κυρίαρχο τον τομέα της Οικονομίας. Έπειτα από την ανάλυση του όρου, την ιστορική αναφορά και τις εφαρμογές που περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο, ακολουθεί στο δεύτερο κεφάλαιο η περιγραφή των παιγνίων δυο αντιπάλων με αμιγείς στρατηγικές. Επίσης, μέσω παραδειγμάτων και αντίστοιχων πινάκων παρουσιάζονται οι δύο τύποι αμιγών (υποδεέστερες και maximin-minimax στρατηγικές) και αναλύονται οι μέθοδοι επίλυσης τους. Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα παίγνια όπου παρατηρείται η μη ύπαρξη σημείου ισορροπίας, στα οποία καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση μεικτών στρατηγικών από τους δυο αντιπάλους. Γίνεται, επίσης, αναφορά στην απόδειξη των Newman, Morgenstern και ακολούθως Nash, περί ύπαρξης σημείου ισορροπίας, αλλά και στην αναμενόμενη τιμή παιγνίου όταν εφαρμόζονται οι άριστες μεικτές στρατηγικές. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται με αναλυτικό τρόπο η γραφική επίλυση παιγνίων στα οποία οι αντίπαλοι δε θα έχουν διαθέσιμο τον ίδιο αριθμό στρατηγικών. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσεται η προσαρμογή ενός παιγνίου σε πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, με παράλληλη αναφορά στην θεωρία δυϊσμού και επίλυση του με τη χρήση της μεθόδου «Simplex».
This dissertation is an introduction to game theory, which is one of the most important tools of business research. Game Theory comes from the field of applied mathematics and is applied in more and more fields of science and life, with the dominant field being Economics. After the analysis of the term, the historical reference and the applications described in the first chapter, the second chapter describes the games of two opponents with pure strategies.Furthermore, through examples and corresponding tables are presented the two types of pure (subordinate and maximin - minimax strategies) and the methods of their solution are analyzed. Then in the third chapter are presented the games where the absence of a point of balance is observed, in which it becomes necessary to adopt mixed strategies by the two opponents.Reference is also made to Newman, Morgenstern and then Nash's proof of equilibrium, but also to the expected game value when excellent mixed strategies are applied. The fourth chapter describes in detail the graphical solution of games in which the opponents will not have the same number of strategies available. The fifth and last chapter analyzes the adaptation of a game to a linear programming problem, with a parallel reference to the theory of dualism and its solution using the Simplex method.
Λέξη κλειδί :Παίγνια μηδενικού αθροίσματος
Θεωρία παιγνίων
Games
Zero sun
Game theory
Διαθέσιμο από :2021-01-19 13:20:28
Ημερομηνία έκδοσης :01/19/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-19 13:20:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Paramythiotis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf