ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακή και χαρτογραφική απεικόνιση των Δεκεμβριανών στην Αθήνα το 1944
Εναλλακτικός τίτλος :Digital and cartographic mapping of Dekemvriana in Athens in 1944
Δημιουργός :Κοταρίδου, Μελπομένη
Συντελεστής :Κατσιάνης, Μάρκος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκαδόλου, Ελένη (Εξεταστής)
Κωτίδης, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8238
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει να απεικονίσει χαρτογραφικά μία σειρά γεγονότων τηςνεοελληνικής ιστορίας και πιο συγκεκριμένα των ένοπλων επεισοδίων των Δεκεμβριανών στην Αθήνα το 1944. Για τη χαρτογραφική απεικόνιση χρησιμοποιούνται πληροφορίες που αντλούνται από βιβλιογραφικές πηγές, ιστορικούς χάρτες καθώς επίσης και ιστορικές φωτογραφίες. Στο πλαίσιο αυτής, χρησιμοποιούνται τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και τα χαρτογραφικά καιψηφιακά εργαλεία που παρέχει με αποτέλεσμα την εκτύπωση οκτώ χαρτών που απεικονίζουν τις πληροφορίες που έχουν αποδελτιωθεί και ψηφιοποιηθεί. Στους εκτυπωμένους χάρτες εμφανίζονται οι τοποθεσίες που διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα και μάχες, οι συμμετέχοντες και σημαντικά κτήρια της εποχής αλλά και οι τοποθεσίες που απεικονίζονται σε ιστορικές φωτογραφίες και χάρτες με σκοπό την ταύτισή τους με αυτά.
The present dissertation aims to cartographically depict a series of events that took place in modernGreece; the armed episodes of Dekemvriana in Athens in 1944. For the process of the cartographicmapping, all the necessary information used is extracted from bibliographic sources, historical maps,as well as historical photographs. For this purpose, the GIS and their cartographic and digital toolsare used to print eight maps depicting the data that have been previously indexed and digitized. Furthermore, the printed maps show the locations where battles and events took place, the participantsand important buildings of that time as well as locations depicted in historical photographs and maps,in order for the exact settings to be identified.
Λέξη κλειδί :Δεκεμβριανά
Χαρτογραφική απεικόνιση
Ψηφιακή αφήγηση
ΣΓΠ
Dekemvriana
Cartographic mapping
Digital storytelling
GIS
ArcGIS
Διαθέσιμο από :2021-01-15 16:58:07
Ημερομηνία έκδοσης :12/01/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-15 16:58:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kotaridou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf