ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Sustainable ports
Εναλλακτικός τίτλος :Βιώσιμα λιμάνια
Δημιουργός :Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος
Συντελεστής :Κουντούρη, Φοίβη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Μούτος, Θωμάς (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8237
Περίληψη :Η παρούσα εργασία διερευνά την έννοια της βιωσιμότητας των λιμανιών, τεχνικές λύσεις για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λιμανιών και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον ναυτιλιακό κλάδο. Αρχικά, παρουσιάζονται οι διαστάσεις και οι αντίστοιχοι στόχοι που αποτελούν την έννοια της βιωσιμότητας των λιμανιών. Έπειτα, εκτίθεται η εφαρμογή στα λιμάνια των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα για τη Βιωσιμότητα των Λιμανιών. Μετά, εξετάζονται οι πλευρές της βιωσιμότητας των λιμανιών που σχετίζονται με τις θαλάσσιες και χερσαίες διαδρομές. Στη συνέχεια, τονίζονται οι εφαρμογές στα λιμάνια των έξυπνων δικτύων, της κυκλικής οικονομίας, της Συστημικής Προσέγγισης για την Καινοτομία και των εργαλείων της Παγκόσμιας Συνεργασίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα στη Ναυτιλία. Επιπλέον, υπογραμμίζονται σημαντικά ευρήματα της τελευταίας περιβαλλοντικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμανιών. Επίσης, παρουσιάζονται πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιωσιμότητα και σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Επιπρόσθετα, αναλύεται το Σύστημα Εμπορίου Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία του. Τέλος, διερευνώνται οι πιθανές συνέπειες της ένταξης της ναυτιλίας σε αυτό.
The present dissertation explores the concept of port sustainability, technical solutions to improve the environmental footprint of ports and European Union policies towards the reduction of greenhouse gas emissions of the maritime sector. First, the dimensions and the respective targets that compose the concept of port sustainability are presented. Next, the implementation of the United Nations Sustainable Development Goals to ports according to the World Ports Sustainability Program is exhibited. Then, the seaside and hinterland aspects of port sustainability are examined. Afterwards, the applications of smart grids, circular economy, Systems Innovation Approach and Global Maritime Energy Efficiency Partnerships toolkits to ports are highlighted. Furthermore, key findings of the latest European Sea Ports Organisation Environmental Report are underlined. Moreover, European Union policies on sustainability and relative funding programmes are presented. Additionally, the European Union Emissions Trading System (EU ETS) is analysed, according to the latest report from the European Commission on the functioning of the European carbon market. Last, the possible effects of the inclusion of shipping in the EU ETS are explored.
Λέξη κλειδί :Λιμάνι
Βιωσιμότητα
Port
Sustainability
Διαθέσιμο από :2021-01-15 19:04:54
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-15 19:04:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papakonstantinou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf