ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Investigating Skewness – Kurtosis relationship in shipping markets: evidence for deviations from normality
Εναλλακτικός τίτλος :Διερεύνηση σχέσης Skewness - Kurtosis στις ναυτιλιακές αγορές: στοιχεία για αποκλίσεις από την κανονικότητα
Δημιουργός :Iliopoulou, Alexia
Ηλιοπούλου, Αλεξία
Pantazis, Victor
Πανταζής, Βίκτωρ
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavousanos, Emmanuel (Εξεταστής)
Moutos, Thomas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8228
Περίληψη :In this study we further investigate the relationship between skewness and kurtosis of returns, as explored and proposed by M.Cristelli (2012), mainly when the sample deviates from normality through the existence of extreme events, such as the Global Financial Crisis. We test its robustness for the field of shipping and compare it to previous definitions of the skewness-kurtosis relationship, in terms of their ‘fit’ on the S-K plane. Taking into account the nature of freight rates and shipping stock returns which are known for their high fluctuations, it is very interesting to examine the behaviour of these samples’ higher moments when deviating from normality.
Σε αυτήν τη μελέτη διερευνούμε περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της ασυμμετρίας και της κύρτωσης των αποδόσεων, όπως διερευνήθηκε και προτάθηκε από τον M.Cristelli (2012), κυρίως όταν το δείγμα αποκλίνει από την ομαλότητα μέσω της ύπαρξης ακραίων γεγονότων, όπως η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση. Δοκιμάζουμε την ανθεκτικότητά του στον τομέα της ναυτιλίας και το συγκρίνουμε με τους προηγούμενους ορισμούς της σχέσης skewness-kurtosis, όσον αφορά την «προσαρμογή» τους στο πλάνο S-K. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των ναύλων και των αποδόσεων που είναι γνωστές για τις υψηλές διακυμάνσεις τους, είναι πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε τη συμπεριφορά των υψηλότερων στιγμών αυτών των δειγμάτων όταν αποκλίνουν από την κανονικότητα
Λέξη κλειδί :Skewness
Kurtosis
Extreme events
Shipping stock returns
Freight rates
Ασυμμετρία
Κύρτωση
Ακραία γεγονότα
Αποδώσεις ναυτιλιακών μετοχών
Ναύλα
Διαθέσιμο από :2021-01-08 19:20:47
Ημερομηνία έκδοσης :12/22/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-08 19:20:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Iliopoulou_Pantazis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf

Iliopoulou_Pantazis_appendix_2020.pdf.zip