ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :IMO 2020 Sulphur Cap and its impact on shipping companies’ share prices following its announcement
Δημιουργός :Tselios, Chrysanthos
Τσέλιος, Χρύσανθος
Zografakis, George
Ζωγραφάκης, Γεώργιος
Συντελεστής :Panayides, Photis (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Manolis (Εξεταστής)
Demirakos, Efthimios (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8212
Περίληψη :The present thesis topic is the impact of the IMO 2020 Sulphur Cap regulationannouncement on 28th October 2016 on the stock prices of shipping companies. This newenvironmental regulation was set to revolutionize the shipping industry and posed major dilemmas on the management decisions of shipowners. We attempt to quantify the potentialfinancial effect of this announcement on shipping companies’ stock returns using the event study methodology with the aid of the risk-adjusted returns’ market model for the analysis of our data. The research is carried out on two perspectives, the first being the testing of thepotential existence of abnormal returns and the second is the examination of changes in themarket risk of the sample companies’ stocks by comparing the market beta of each company’s stock individually. Our findings indicate that there is no evidence of change inthe market risk due to the specific event, while the abnormal returns observed arestatistically insignificant and, therefore, cannot lead to a safe conclusion. However, we notea certain behaviour of the stocks around the event date which, although statisticallyinsignificant, could prove motivational for future researchers to interpret with the use of different quantitative methods. This study aims to inform investors, shipowners, managersand anyone involved in the shipping industry about the potential impact of the IMO 2020 announcement and , in extent, whether future environmental regulation announcements areexpected to affect the performance of shipping companies’ stocks.
Το θέμα της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η επίδραση της ανακοίνωσης του IMO 2020 Sulphur Cap την 28η Οκτωβρίου 2016 στις τιμές των μετοχών ναυτιλιακών εταιρειών. Αυτός ο νέος περιβαλλοντικός κανονισμός έμελλε να αλλάξει άρδην την ναυτιλιακή βιομηχανία και προκάλεσε μεγάλα διλήμματα στις διοικητικές αποφάσεις των πλοιοκτητών. Επιχειρούμε να ποσοτικοποιήσουμε τις πιθανές χρηματοοικονομικές επιδράσεις αυτής της ανακοίνωσης στις αποδόσεις μετοχών ναυτιλιακών εταιρειών χρησιμοποιώντας τη μελέτη γεγονότων (event study methodology) με τη βοήθεια του μοντέλου αποδόσεων προσαρμοσμένου κινδύνου (risk-adjusted returns market model) για την ανάλυση των δεδομένων μας. Η έρευνα πραγματοποιείται βάσει δύο διαφορετικών προσεγγίσεων. Η πρώτη είναι η εξέταση πιθανής ύπαρξης μη κανονικών αποδόσεων και η δεύτερη είναι η εξέταση μεταβολών στον κίνδυνο αγοράς των μετοχών των εταιρειών του δείγματος συγκρίνοντας το beta κάθε μετοχής ξεχωριστά. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις μεταβολής στον κίνδυνο αγοράς λόγω του γεγονότος, ενώ οι μη κανονικές αποδόσεις που παρατηρήθηκαν δεν ήταν στατιστικά σημαντικές και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Παρόλ'αυτά, σημειώνουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά των μετοχών γύρω από την ημερομηνία του γεγονότος, η οποία, αν και μη στατιστικά σημαντική θα μπορούσε να αποδειχθεί κίνητρο για να ερμηνευτεί από μελλοντικούς ερευνητές με τη χρήση διάφορων ποσοτικών μεθόδων. Αυτή η μελέτη στοχεύει στο να ενημερώσει επενδυτές, πλοιοκτήτες, διευθυντές και γενικότερα όσους σχετίζονται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία για τις πιθανές επιπτώσεις της ανακοίνωσης του IMO 2020 και, κατ'επέκταση, εάν μελλοντικές ανακοινώσεις περιβαλλοντικών κανονισμών δύνανται να επηρεάσουν την απόδοση των μετοχών ναυτιλιακών εταιρειών.
Λέξη κλειδί :IM0 2020 Sulphur Cap
Event Study
Shipping Industry
Stock prices
Environmental regulations
Μελέτη γεγονότων
Ναυτιλιακή βιομηχανία
Τιμές μετοχών
Περιβαλλοντικοί κανονισμοί
Διαθέσιμο από :2020-12-24 15:27:43
Ημερομηνία έκδοσης :12/17/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-24 15:27:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tselios_Zografakis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf