ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of freight rates on the stock prices of US listed shipping companies
Εναλλακτικός τίτλος :Η επιρροή των ναύλων στις τιμές των μετοχών εισηγμένων ναυτιλιακών εταιριών στο αμερικανικό χρηματιστήριο
Δημιουργός :Diamantis, Nektarios
Διαμαντής, Νεκτάριος
Karavasilis, Nikolaos
Καραβασίλης, Νικόλαος
Συντελεστής :Kavussanos, Manolis (Επιβλέπων καθηγητής)
Demirakos, Efthimios (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8209
Περίληψη :The purpose of this paper is to investigate and present the impact of freight rates on the stock prices of shipping companies. In our research, we are focusing on this particular impact on US listed shipping companies during the five-year period between January 2015 and December 2019. We are going to examine whether there is any kind of relation between stock prices returns and shipping freight rates in order to provide further information to the existing bibliography of shipping stock prices forecasting. By taking into consideration previous literature, we are observing that there is a strong relation between these two, although it is highlighted the fact that besides freight rates there are a lot of other factors enhancing the volatility that shipping stocks are experiencing. We are going to take the existing research a step further by estimating the level of repercussion of freight rates on the stock prices and also we are going to consider other important variables that due to their substance contain the ability to explain in a significant proportion the latter. In order to implement the scope of the aforementioned discussion we use various databases to collect the relevant data. We conduct our analysis with the assistance of statistical tools from where we derive our results. The main findings we extracted from the previous procedure agree with the existing literature and more specifically result in an important and meaningful interconnection inside our data set.
Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής μας εργασίας είναι να διερευνήσει και να παρουσιάσει τον αντίκτυπο των ναύλων στις τιμές των μετοχών των ναυτιλιακών εταιρειών. Στην έρευνά μας, εστιάζουμε σε αυτόν τον ιδιαίτερο αντίκτυπο στις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες στο αμερικανικό χρηματιστήριο κατά την πενταετή περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2015 και Δεκεμβρίου 2019. Θα εξετάσουμε εάν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των αποδόσεων των τιμών των μετοχών και των ναύλων, ώστε να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για την εκτίμηση των πρώτων. Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη βιβλιογραφία, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ αυτών των δύο, αν και επισημαίνεται το γεγονός ότι εκτός από τα ναύλα υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που ενισχύουν την αστάθεια που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές μετοχές. Θα πάμε την υπάρχουσα έρευνα ένα βήμα παραπέρα, εκτιμώντας το επίπεδο επιπτώσεων των ναύλων στις τιμές των ναυτιλιακών μετοχών και επίσης θα εξετάσουμε άλλες σημαντικές μεταβλητές που λόγω της υπόστασής τους μπορούν να εξηγήσουν σε σημαντικό ποσοστό τις τελευταίες. Για την υλοποίηση του σκοπού της προαναφερθείσας συζήτησης χρησιμοποιούμε διάφορες πηγές για τη συλλογή των σχετικών δεδομένων. Πραγματοποιούμε την ανάλυσή μας με τη βοήθεια στατιστικών εργαλείων από όπου αντλούμε τα αποτελέσματά μας. Τα κύρια ευρήματα που εξάγουμε από την προηγούμενη διαδικασία συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και πιο συγκεκριμένα καταλήγουν σε μια σημαντική και ουσιαστική διασύνδεση μέσα στο σύνολο δεδομένων μας.
Λέξη κλειδί :Impact
Freight rates
Stock prices
US-Listed
Shipping companies
Ναύλα
Μετοχές
Επίδραση
Ναυτιλία
Χρηματιστήριο
Διαθέσιμο από :2020-12-22 17:33:04
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-22 17:33:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Diamantis_Karavasilis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf